باب صد و پنجم- آنچه در نوشيدن آب بايد گفت

 [اخبار باب‏]

پ‏1- مشارق الانوار برسى: بنقل از ابن عباس كه روزى رسول خدا (ص) آب خواست على و فاطمه و حسن و حسين (ع) نزد او بودند و خودش نوشيد سپس بحسن داد و نوشيد و به او فرمود

هنيئا مريئا

 (آسان و گوارا باد) اى ابو محمد سپس بحسين داد و نوشيد و باو هم چنين فرمود و آنگاه بفاطمه (ع) داد و نوشيد و باو هم چنين گفت و فرمودش‏

اما الابرار الطاهرين‏

يعنى اى مادر نيكان پاك سپس بعلى (ع) داد گويد: چون آن حضرت نوشيد پيغمبر (ص) به سجده افتاد و چون سر برداشت يكى از زنانش باو گفت يا رسول الله نوشيدى سپس به حسن دادى تا نوشيد و باو

هنيئا مريئا

فرمودى و آنگاه بحسين و فاطمه دادى و نوشيدند و به آنها همان را گفتى و چون بعلى (ع) دادى و نوشيد بسجده رفتى اين براى چه بود؟ باو فرمود:

چون آب نوشيدم جبرئيل و فرشته‏ها با او بمن گفتند

هنيئا مريئا

يا رسول الله و چون حسن نوشيد باو هم چنين گفتند و بحسين و فاطمه (ع) هم چنين گفتند و من هم همان را گفتم، و چون امير مؤمنان (ع) نوشيد خدا باو فرمود:

هنيئا مريئا

اى ولى و حجتم بر خلقم و من براى خدا سجده شكر كردم در برابر نعمتى كه به من داد نسبت بخاندانم.