باب صد و چهارم در باره آروغ زدن و آب بينى و دهان‏

اخبار باب‏

پ‏1- قرب الاسناد: تا رسول خدا (ص) فرمود: چون يكى از شما آروغ زند سر بر آسمان نباشد و نه چون آب دهان بدر كند، و آروغ زدن نعمتى است از خدا عز و جل پس هر كه آروغ زند خدا را حمد گويد.پ 2- خصال: در اربعمائه امير مؤمنان (ع) فرمود: مؤمن رو بقبله تف نكند و اگر كرد از خدا عز و جل آمرزشخواهد از آن.پ 3- محاسن: تا رسول خدا (ص) كه فرمود سر بآسمان آروغ نزنيد.پ 4- همان: تا رسول خدا (ص) كه هر كدامتان در دنيا آروغ درازترى دارد در قيامت گرسنگى درازترى دارد.پ و در حديث ديگرى رسول خدا (ص) كه شنيد مردى آروغ ميزند فرمود: باو كه اى بنده‏

 

 

خدا از آروغ خود بكاه كه گرسنه درازتر در روز قيامت براى كسى باشد كه در دنيا بيشتر سير است.پ 5- دعوات راوندى: امام ششم (ع) فرمود: آروغ نعمت خداست چون يكى از شما آروغ زند حمد خدا گويد و سر ببالا نباشد.