باب نهم در پيوستن مو و زلف در سر

 [اخبار باب‏]

پ‏1- مكارم الاخلاق: از سليمان بن خالد كه باو گفتم زن پيوندى در سر خود مى‏نهد؟

فرمود: از پشم يا موى خودش بد نيست و بد داشت كه از موى ديگرى باشد و همان پيوند با رشته پشمى يا موى خودش باكى ندارد.پ از عمار ساباطى كه بامام ششم (ع) گفتم: مردم روايت آرند از رسول خدا (ص) واصله و موصوله را لعن كرده، فرمود، آرى گفتم باين معنى كه زنى موى خود را شانه زند و در آن پيوندها نهد؟ بمن فرمود: اين باكى ندارد، گفتم پس واصله و موصوله چه باشد؟ زن هرزه و جاكش.پ و از ابى بصير است كه پرسيدم از آن حضرت از زلف جلو سر كه زن بدان خود را براى شوهرش آرايش كند و از اينكه مويهاى ريز خود را بسترد و گيسوان خود را با رشته‏هاى پشمى پيوند كند و هر چه بدانها ماند فرمود همه اينها باكى ندارد.

 

و به تفسير يونس پيوستن گيسوان با رشته پشمى باكى ندارد و با مو توان پيوند كرد زيرا مو مردار است.پ و از امام ششم است كه رسول خدا (ص) فرمود: روا نيست زنى كه در حيض است زلف بنهد يا موى خود را گرد سازد (يعنى آرايش كند كه فريبنده باشد).