باب نوزدهم بوى خوش و فضل آن و اصل آن

اخبار باب‏

پ‏1- قرب الاسناد: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: بوى خوش دل را محكم كند و در قوه جماع بيفزايد.پ 2- عيون: تا امام كاظم (ع) كه ميفرمود: ناخنهاتان را روز سه‏شنبه بگيريد، و روز چهارشنبه حمام كنيد، و حجامت مورد نياز در پنجشنبه باشد و بهترين بوى خوش را روز جمعه بكار زنيد.

خصال: بسندش مانندش را آورده.

 

پ‏3- عيون: تا امام رضا (ع) كه فرمود: نشايد مردها بوى خوش را وانهند در هر روزى و اگر نتواند يك روز نه يك روز و اگر نتواند در هر جمعه و آن را از دست ندهد.

 

خصال: بسندى مانندش را آورده.پ 4- عيون: تا امام رضا (ع) از پدرانش كه فرمود: بوى خوش نشاط است، و عسل نشاط است، و سوارى نشاط است و نگاه به سبزه نشاط.پ 5- امالى طوسى: تا امام هادى از پدرانش تا امام صادق (ع) كه فرمود: خدا دوست دارد جمال و جمال‏سازى را و بد دارد ژوليدگى و ژوليده‏سازى را زيرا چون خدا نعمتى به بنده‏اش دهد خواهد اثرش نموده شود، گفته شد: چگونه؟ فرمود: جامه نظيف دارد، و عطر بزند، و خانه‏اش را زيبا كند، و گرد آن را جاروب كند تا آنجا كه روشن كردن چراغ پيش از غروب خورشيد فقر را ببرد و روزى را فزايد.پ 6- خصال: تا امام ششم (ع) فرمود: سه تا فربه كنند و سه تا لاغر، آنها كه فربه كنند ادامه حمام، و بوئيدن بوى خوش، و پوشيدن جامه نرم، و آنها كه لاغر كنند ادامه خوردن تخم مرغ و ماهى و طلع خرما باشند.پ 8- همان: تا پيغمبر (ص) كه فرمود: دوست داشتنى من از دنيا سه تا است: زنان، و بوى خوش، و چشم روشنى من در نماز است.پ 9- همان: تا پيغمبر (ص) (مضمون شماره 8 را با اندك اختلافى در لفظ آورده).پ 10- همان: تا رسول خدا (ص) كه چهار تا از سنن مرسلين باشند: عطر و زنان، و مسواك كردن، و حنا.پ 11- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: خدا را حقى است بر هر بالغ در هر جمعه، زدن سبيل و گرفتن ناخن و بكار بردن مقدارى بوى خوش.