باب هجدهم در مسواك و تشويق بدان و سودهايش و انواعش و احكامش كه پاك‏كننده و سنت خوبى است

اخبار باب‏

پ‏1- امالى صدوق: تا امام صادق (ع) كه فرمود: بچسبيد بمسواك.

 

پ‏ميگويم: تمامش در باب كليات مكارم است.پ 2- همان: در مناهى پيغمبر است (ص) كه فرمود: پيوسته جبرئيل سفارش كرد مرا به مسواك كردن تا گمان بردم آن را واجب خواهد كرد.پ گويم: اخبارى در باب حمام گذشت در نهى از مسواك كردن در حمام و اينكه سبب ريزش دندانها است.پ 3- علل الشرائع: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: اگر سخت نبود بر امتم فرمانشان ميدادم بمسواك كردن با هر نمازى.

محاسن: بسندى مانندش را از امام ششم (ع) آورده.پ 4- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: چون شب برخاستى مسواك بزن كه فرشته در برت آيد و دهانش را بدهانت گزارد و حرفى نخوانى جز كه آن را بآسمان رساند و بايد دهانت خوشبو باشد.پ 5- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: چون مردم فوج فوج بدين در آمدند تيره از دهم آمدند كه دل نازكتر آنان بودند و شيرين‏دهانتر همه گفته شد يا رسول الله اين نازك دلى آنها را دانسته‏ايم چرا شيرين شيرين‏دهانترند؟ فرمود: چون مسواك ميكنند گويد و امام صادق (ع) فرمود: هر چيزى را پاك‏كننده‏ايست و پاك‏كننده دهن مسواك است.پ 6- قرب الاسناد: از على از برادرش گفت از او (ع) پرسيدم از كسى كه براى نماز شب با دست مسواك كند و به مسواك دسترسى دارد؟ فرمود: چون بيم دارد كه صبح شود باكى ندارد.پ 7- علل الشرائع: تا اسحاق بن مسلم وابسته امام ششم (ع) گفت: آن حضرت دو سال پيش از مرگش مسواك را رها كرد چون دندانهاش سست شده بودند.پ 8- خصال: در سفارش پيغمبر (ص) بعلى (ع) آمده كه اى على سه تا در قوه حفظ فزايند و بيمارى را ببرند، كندر، و مسواك و خواندن قرآن.پ 9- همان: تا پيغمبر (ص) كه فرمود: چهار از سنت مرسلين باشند: عطر، و زنان، و مسواك، و حنا.پ 10- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: زبان عربى را بياموزيد كه بدان خدا با خلقش سخن گويد، و آرواره‏هاى خود را پاكيزه كنيد (يعنى با مسواك كردن) و برسانيد به نهايت (يعنى انگشتر را بآخر و نهايت انگشت جا دهيد يا اينكه سوره قرآن را تا نهايت بخوانيد تا پايان قصه و مطلب آن، از پاورقى ص 128).

 

پ‏11- گويم: در باب كليات بديها و جز آن گذشت كه بامام ششم (ع) گفته شد: بنظر شما همه اين خلق آدمند؟ فرمود: تارك مسواك را كنار بزن تا آخر آنچه فرمود.پ 12- همان: تا پيغمبر (ص) كه فرمود: در مسواك ده خصلت است: پاك‏كننده دهن است، و خشنودى پروردگار، و حسنات را هفتاد برابر كند، و از سنت است و چرك دندان را ببرد، و دندانها را سفيد كند، و لثه را سخت كند، و بلغم را ببرد، و غبار چشم را ببرد و ميل بخوراك آورد.پ 13- تا پيغمبر (ص) (همين مضمون شماره 12 را آورده با اختلافى در ترتيب و در آن آمده كه فرشته‏ها بر آن حاضر شوند و براه قرآن خواندن گذر كند و دو ركعت با مسواك بدرگاه خدا عز و جل از هفتاد ركعت بى‏آن محبوبتر است.پ 14- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: در مسواك دوازده خصلت است (و همانها را شمرده جز اينكه روشنكردن ديده و خرسندى فرشته‏ها را در ضمن آورده).

خصال: در سفارش پيغمبر (ص) بعلى (ع) مانندش را آورده.

ثواب الاعمال: بسندى مانندش را آورده.

دعوات راوندى: پيغمبر (ص) بعلى فرمود: اى على در مسواك دوازده خصلت است و مانندش را آورده.پ 15- خصال: در اربعمائه امير مؤمنان (ع) فرمود: مسواك خشنودى خدا عز و جل است و سنت پيغمبر (ص) و خوشبو كن دهن.پ 16- تفسير قمى: امام صادق (ع) فرمود: چون ابراهيم (ع) خانه كعبه را ساخت و بر آن حج انجام شد خانه كعبه بدرگاه خداى تعالى از نفس گند بت‏پرستان شكايت كرد و خدا بدو وحى كرد كه اى كعبه چشمت روشن باد كه من در آخر الزمان قومى را برانگيزم كه با شاخه‏هاى درخت مسواك كنند و دهن را پاكيزه سازند و خلال بكار برند.پ 17- ثواب الاعمال: تا امام باقر (ع) فرمود: اگر مردم خاصيت مسواك را مى‏دانستند آن را با خود تا صبح زير لحاف ميداشتند.پ 18- همان: تا امام باقر (ع) كه فرمود: مسواك كردن بلغم را ببرد و حفظ را فزايد.پ 19- صحيفه الرضا: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: دهن شما يكى از راههاى ارتباط شما است با پروردگارتان آن را پاكيزه نمائيد.پ 20- محاسن: تا امام باقر (ع) (مضمون شماره 16 را با اندك اختلافى آورده و افزوده)

 

كه چون خدا پيغمبر را (ص) برانگيخت باو وحى كرد همراه جبرئيل به مسواك كردن و بكار زدن خلال.پ 21- همان: تا امام ششم كه فرمود: جبرئيل فرود آمد با دستور مسواك كردن و خلال و حجامت.پ 22- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: راه قرآن را پاكيزه داريد گفته شد: يا رسول الله راه قرآن چيست؟ فرمود: دهنهاى شما گفته شد با چه؟ فرمود: با مسواك كردن.پ 23- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: دهن شما يك راهى است بدرگاه پروردگار شما و محبوبترش بدرگاه خدا خوشبوتر آنهاست و تا توانيد آن را خوشبو كنيد.پ 24- همان: تا امام ششم (ع) كه من دوست دارم براى كسى كه شب خيز است مسواك كند و عطرگين باشد زيرا فرشته نزد شب خيز آيد و دهن بدهن او نهد و آنچه از قرآن خوانده شود بدرون آن فرشته در آيد.پ 25- همان: تا امام ششم (ع) كه مسواك كردن از اخلاق پيغمبرانست.پ 26- همان: تا رسول خدا (ص) فرمود: پيوسته جبرئيلم سفارش به مسواك زدن كرد تا ترسيدم دندان را بيندازم يا نبش را براندازم.پ 27- همان: (نزديك بمضمون شماره 26 را آورده).پ 28- همان: (به مضمون شماره 27).پ 29- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: مرا چه باشد كه بينم شما با دندانها چركين و موى آلوده و آشفته بر من وارد ميشويد، چرا شما مسواك نمى‏كنيد؟پ 30- همان: رسول خدا (ص) در سفارشش بعلى (ع) فرمود: تو را بايد مسواك كردن در هر وضوء و بقول بعضى در هر نماز.پ 31- همان: سفارش پيغمبر (ص) بعلى (ع) است كه تو را باد بمسواك كردن براى هر نماز. 32- همان: تا معلى بن خنيس كه از امام ششم (ع) پرسيدم از مسواك كردن پس از وضوء فرمود: مسواك پيش از وضوء است. گفتم: بفرمائيد اگر فراموش كرد تا وضو ساخت فرمود:

مسواك كند و سه بار آب در دهن گرداند. 33- همان: تا امير مؤمنان (ع) فرمود: چون كسى وضوء سازد و مسواك كند و بنماز ايستد فرشته دهن بدهنش نهد و سخنى نگويد جز كه آن را ببلعد. و برخى بدان افزودند كه اگر مسواك نكند فرشته كنارى ايستد و قرائتش را گوش كند.

 

پ‏34- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: دو ركعت با مسواك كردن بهتر است از هفتاد ركعت بى‏مسواك.پ 35- همان: تا فرمود دو ركعت با مسواك بهتر است از چهار ركعت بى‏مسواك.پ 36- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: مسواك كردن پاكيزه‏گى دهن است و خشنودى پروردگار.پ 37- همان: تا امير مؤمنان (ع) كه مسواك كردن: خشنودى خدا است و سنت پيغمبر (ص) و پاك كن دهن.پ 38- همان: تا امام ششم (ع) كه ميفرمود: در مسواك كردن ده خصلت است: پاك‏كن دهن است و خشنودى پروردگار و شاد كن فرشته‏ها، و از سنت است، و لثه را محكم كند، و چشم را روشن كند، و بلغم را ببرد و چرك بن دندان را ببرد.پ 39- همان: تا امام باقر (ع) فرمود: مسواك كردن ديده را روشن كند، و بلغم را بزدايد.پ 40- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: مسواك كردن و خواندن قرآن برنده بلغم باشند.پ 41- همان: تا امير مؤمنان كه فرمود: مسواك كردن ديده را روشن كند.پ 42- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: مسواك كردن اشك ريزى را ببرد و ديده را روشن كند.پ 43- همان: تا امام ششم (ع) فرمود بشما باد بمسواك كردن كه چشم را روشن كند.پ 44- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: رسول خدا بسيار مسواك ميكرد و واجب نيست و زيانت ندارد نهادن آن در فرط روزها. (بيان): فرط ايام از سه روز تا پانزده روز است. محاسن: تا امام ششم (ع) كه فرمود: هر كه مسواك كند پس آن مضمضه كند (آب در دهن گرداند). 46- مصباح الشريعه: امام صادق (ع) از قول پيغمبر (ص) كه مسواك پاك كن دهن است و خشنودى پروردگار و آن را سنت مؤكد ساخته، و سودهاى بيشمارى دارد براى برون و درون هر كسى را كه تعقل كند، و چون پاك كنى چرك دندانهات را كه از خوراك تو است با مسواك همچنان پاك كن آلودگى گناهانت را بازارى و خشوع و عبادت در شب و استغفار در سحرها پاك كن برونت را از نجاسات و درونت را از تيرگى مخالفها و همه گنه‏ورزيها تنها براى خدا چون پيغمبر (ص) مسواك را نمونه ساخت براى مردم آگاه و بيدار، چون مسواك گياهى لطيف و پاكى است و شاخه درخت خوشمزه و با بركتى، و دندانها را خدا در دهن آفريده كه ابزار

 

خوردن و جويدن باشندپ و اشتها خيز و اصلاح معده و آنها گوهر زلالى باشند كه با جويدن خوراك آلوده شوند و بوى دهان را دگرگون كنند و از آن تباهى مغز پديد آيد.

و چون مؤمن هوشمند با آن گياه لطيف مسواك كند و آن را بر آن گوهر پاك مالد تباهى و دگرگونى از آن برود و باصل خود برگردد همچنان خدا دل را پاك و زلال آفريده و خوراكش را ذكر و انديشه و هيبت و تعظيم ساخته و چون دل پاك آلوده شود بغفلت و كدورت با توبه درخشان شود و با آب انابه پاك گردد تا بحال نخست و گوهر اصلى زلال خود برگردد خدا عز و جل فرموده (222- البقره) راستى خدا دوست دارد توبه‏كننده را و دوست دارد پاك‏شونده‏ها را و پيغمبر (ص) فرمود: بر شما باد به مسواك كردن، آن حضرت با امر بمسواك در ظاهر مقصودش مثل بوده و هر كه انديشه كند و جنبه عبرت را بجويد در باره استخراج مانند اين مثلها در اصل و فرع خدا چشمه‏هاى حكمت را بر او گشايد و از فضل خدا بر او فزايد و خدا ضايع نكند اجر نيكوكاران را.پ 47- مكارم الاخلاق: پيغمبر (ص) به پهناى دندانها مسواك ميزد (يعنى از پائين به بالا و هميشه هر شب سه بار مسواك ميكرد، يك بار پيش از خوابيدن و يك بار چون از خواب برميخاست براى وردش، و يك بار هم پيش از آنكه براى نماز صبح بيرون رود، و با چوب اراك مسواك ميكرد كه جبرئيلش بدان واداشته بود.پ 48- همان: امام كاظم (ع) فرمود: خوردن اشنان تن را آب كند، و چرك كردن با سفال تن را پوشاند، و مسواك كردن در بيت الخلاء گند دهن آورد.پ از پيغمبر (ص) كه فرمود: مسواك كردن فصاحت را بيفزايد.پ و فرمود (ص) چون روزه داريد بامداد مسواك كنيد و شبانگاه مسواك نكنيد زيرا روزه دارى نباشد كه لبانش در شب‏گاه خشك شود جز كه نورى باشد ميان دو چشمش تا روز قيامت.پ و فرمود (ص): چه خوبست مسواك از چوب زيتون، رخت با بركت و چرك لثه را ببرد و آن مسواك من و پيمبران پيش بوده‏پ و فرمود (ص): چهار از سنت مرسلانند، ختنه و عطر زدن، و نكاح و مسواك كردن.پ و امام صادق (ع) فرمود: چهار سنت مرسلانند (و بجاى ختنه حناء را در آخر آورده).پ از كتاب روضه الواعظين: امام كاظم (ع) فرمود: شيعه ما از چهار چيز بى‏نياز نباشند:

جانمازى كه روى آن نماز كنند، و انگشترى كه بانگشت كنند، و مسواكى كه با آن مسواك كنند و يك تسبيح تربت امام حسين (ع) با سى و سه دانه كه هر گاه آن را در ذكر خدا بگرداند خدا بهر دانه برايش چهل حسنه نويسد، و چونش در حال غفلت و براى بازى گرداند خدا برايش‏

 

بيست حسنه نويسد (مقصود از جانماز حصير كوچكى است كه با برگ خرما ببافد و چون گياه است سجده بر آن رواست).پ پيغمبر (ص) در وصيتش بعلى (ع) فرمود: اى على بر تو باد مسواك كردن نزد هر وضوء.پ و فرمود: (ص) مسواك كردن جزء وضوء است.پ و امام صادق (ع) فرمود (مضمون شماره 5 را آورده) و در پايانش افزوده راستى كه آن قبيله در جاهليت مسواك ميكردندپ و فرمود (ع): هر چه را پاك‏كننده‏ايست و پاك‏كننده دهن مسواك است.پ و امام باقر (ع) فرمود: رسول خدا (ص) پر مسواك ميكرد، و واجب نبود و تركش تا چند روز بتو زيان نرساند.

باكى نيست كه روزه دارد در ماه رمضان هر وقت از روز كه خواهد مسواك كند و باكى نيست به مسواك كردن در احرام، و بد است مسواك كردن در حمام زيرا سبب ريزش دندانها شود.پ و امام باقر و صادق (ع) فرمودند: دو ركعت نماز با مسواك بهتر است از هفتاد ركعت بى‏مسواك،پ و امام باقر (ع) فرمود: مسواك كردن در هر سه روز وامنه و گرچه با كشش يك بار مسواك باشد.پ پيغمبر (ص) فرمود: بشماره طاق سرمه كشيد و به پهنا مسواك كنيد.پ و امام صادق (ع) دو سال بمرگش مسواك را وانهاد براى اينكه دندانهايش سست شده بود.پ از على بن جعفر (مضمون شماره 6 را آورده).پ و پيغمبر (ص) فرمود: اگر سخت نبود بر امتم آنها را فرمان به مسواك كردن ميدادم نزد وضوء هر نمازى. و روايت است كه خانه كعبه بخدا شكايت كرد از رنج گند نفس بت‏پرستان و خدا تبارك و تعالى باو وحى كرد اى كعبه چشمت روشن باد كه بجاى آنها مردمى آورم كه با شاخه درخت نظافت كنند و چون خدا عز و جل پيغمبرش محمد را مبعوث كرد جبرئيل روح الامين فرمان مسواك كردن و خلال را برايش فرو آورد. و امام صادق (ع) فرمود: در مسواك كردن 12 خصلت است (مضمون آن گذشته). و امام رضا (ع) را بسته‏اى بود كه در آن پنج مسواك بود و بهر يك نام يكى از نمازهاى پنجگانه نوشته بود كه در هر نمازى بيكى از آنها مسواك ميكرد.

 

پ‏و از كتاب طب الائمه است از آن حضرت (ع) كه مسواك كردن چشم را روشن كند، و مو را بروياند و اشك‏ريزى را ببردپ و در سفارش پيغمبر (ص) بعلى (ع) است كه اى على بر تو باد به مسواك كردن، و اگر بتوانى كم نباشد انجام بده كه هر نماز را با مسواك كردن بخوانى بهتر است از نماز چهل روز بى‏مسواك.پ و از كتاب لباس عياشى است تا امام ششم كه فرمود جبرئيل حكم خلال و مسواك كردن و حجامت را فرود آوردپ و از آنست تا رسول خدا (ص) (مضمون شماره 22 را آورده و بدنبالش افزوده) دهنهاتان را پاك كنيد كه راه تسبيح باشند.پ و از امام ششم (ع) (مضمون 48 را آورده)پ و از امير مؤمنان كه فرموده: مسواك كردن خشنودى خدا عز و جل است و سنت پيغمبر (ص) و پاكيزه‏گى دهن‏پ و از امام ششم (ع) كه مسواك كردن در حال تغوط باعث گند دهن باشد.پ و بروايتى تا امير المؤمنين (ع) كه سه تا بلغم را ببرند و قوه حفظ را افزايند: مسواك كردن، و روزه، و خواندن قرآن.پ 49- جامع الاخبار: تا پيغمبر (ص) كه فرمود: هر كه هر روز يك بار مسواك كند خدا از او خشنود باشد و بهشت را بايد و هر كه هر روز دو بار مسواك كند سنت پيغمبران را ادامه داده و خدا بهر نماز او ثواب صد ركعت نويسد، و از فقر برهد و بويش خوش شود و حفظش فزايد و فهمش نيرومند شود، و خوراكش گوارا گردد، و دردهاى دندانهاش بروند، و بيمارى از او دور شود، و فرشته‏ها باو دست دهند از نورى كه در او بينند، و دندانهاش پاك شوند و فرشته‏ها هنگام بيرون رفتن او از خانه او را بدرقه كنند و حمله عرش برايش آمرزش خواهند و هم كروبيان، و خدا بشمار هر مرد و زن مؤمن ثواب هزار سال برايش نويسد، و هزار درجه از او بالا برد، و همه درهاى بهشت را برويش باز كند تا از هر كدام خواهد بدرون رود، و نامه عملش را بدست راستش دهد، و حسابش را آسان كند و درهاى رحمت بر او گشايد، و از دنيا نرود تا جاى خود را در بهشت بيند، از پيغمبران پيروى كرده و بهمراه آنان به بهشت رود.

و هر كه هر روز مسواك كند از دنيا نرود تا ابراهيم (ع) را خواب بيند، و روز قيامت در شمار پيمبران باشد، و خدا هر حاجت دنيا و آخرتش را برآورد، و روز قيامت در سايه عرش باشد كه جز آن سايه‏اى نيست، و در بهشت يار ابراهيم (ع) باشد و يار همه پيغمبران، و فرمود: دو ركعت با مسواك محبوبتر است نزد خداى تعالى از هفتاد بى‏مسواك.پ 50- تحف العقول: از پيغمبر (ص) كه فرمود: اى على مسواك را باش كه مسواك كردن پاكيزگى دهن است، و خشنودى پروردگار، و روشنى چشم، و خلال كردن تو را محبوب فرشته‏ها

 

 

سازد زيرا فرشته‏ها رنج برند از بوى آنكه پس از خوردن خلال نكند.پ 51- نوادر راوندى: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: جبرئيلم آمد و گفت: اى محمد چگونه بر شما فرود آيم با اينكه شما مسواك نكنيد و با آب خود را نشوئيد.پ و بهمين سند رسول خدا (ص) فرمود: مسواك كردن پاك كن دهن است و خشنودى پروردگار و يارم جبرئيل نزدم نيامد جز كه مرا سفارش كرد تا ترسيدم جلو دهنم را براندازم.پ 52- امالى طوسى: تا امام ششم (ع) كه فرمود: بر شما باد به مسواك كردن كه آن وسوسه دل را ببرد.پ 53- دعوات راوندى: پيغمبر (ص) فرمود: به پهناى دندانها مسواك كنيد (از پائين ببالا) نه بطول آنها. فرمود: كشيدن انگشت ابهام و مسبحه بدنها هنگام وضوء گرفتن مسواك كردنست و دعاء نزد مسواك كردن اينست: بار خدا بمن روزى كن شيرينى نعمتت را و به من بچشان خنكى نسيم رحمتت را، و زبانم را به مناجاتت روان ساز، و مرا بخود نزديك كن و نامم را در اولين بلند كن، بار خدايا اى بهترين درخواست‏شده‏ها، و بخشنده‏تر بخشنده‏ها مرا از آنچه بد دارى بگردان بدان چه دوست دارى و مى‏پسندى، و اگر چه دلها سخت و ديده‏ها بى‏اشكند، و اگر ما سزاوارتريم بعذاب تو سزاوارترى بآمرزش، بار خدايا مرا در عافيت زنده دار و در عافيت بميران.پ 54- كتاب الامامه و التبصره: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: مسواك كردن نيمى از وضوء است و وضوء نيمى از ايمان.