باب هفتم سرمه‏كشيدن و آداب آن‏

 [اخبار باب‏]

پ‏1- خصال: تا امام ششم (ع) فرمود: سرمه موى روياند، و اشك خشكاند، و آب دهن گوارا كند، و ديده روشن كند.

ثواب الاعمال: مانندش را آورده.پ 2- خصال: تا امام ششم (ع) كه چهارند خرمى در آرند: نگاه بروى زيبا، و نگاه به آب روان و سبزه، و سرمه نزد خوابيدن.پ 3- ثواب الاعمال: تا امام ششم (ع) كه فرمود: اثمد (سرمه سنگ) چشم روشن كند، و آبريزى چشم خشكاند، و مو روياند.پ 4- همان تا امام رضا (ع) فرمود: هر كه ايمان بخدا و روز جزا دارد بايد سرمه كشد.پ 5- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: سرمه نزد خوابيدن (ع) امانست از آب آوردن چشم.

دعوات راوندى: بى‏سند مانندش را آورده.پ 6- فقه الرضا: چون خواهى سرمه كشى ميل را بدست راست گير و در سرمه‏دان بزن و بگو: بسم الله و چونش در چشم نهادى بگو: بار خدا روشن كن چشمم را و نورى در آن نه كه حق تو را بينم، و رهنمايم براه حق، و بكشانم براه درست بار خدا دنيا و آخرتم را نورانى كن.پ 7- طب الائمه: تا امام ششم كه يك اعرابى بنام قليب نزد رسول خدا (ص) آمد و دو چشمش آب ميريخت و آن حضرت بوى فرمود: چشمانت را چنين بينم گفت: يا رسول الله آرى چنانند كه بينى و كم نورند فرمود: بر تو باد بسرمه اثمد كه كور چشم است.پ 8- همان: تا امام رضا (ع) فرمود هر كه بضعف ديد دچار است در وقت خواب هفت ميل اثمد بچشم كشدپ و از امام ششم است كه سرمه در شب دهان را خوشبو كند. 9- همان: تا امام ششم كه فرمود: پيغمبر (ص) را سرمه‏دانى بود كه هر شب سه ميل در

 

هر چشم از آن سرمه ميكشيد.پ 10- همان: از امام ششم كه سرمه نور چشم را فزايد و مژگان را برآرد.پ 11- مكارم الاخلاق: از امام رضا كه بر تو باد اثمد كه چشم را روشن دارد و مژگان را بر آرد، و بو را خوش كند، و باه را فزايدپ و از آن حضرتست كه هر كه دچار ضعف ديد است وقت خواب هفت ميل سرمه كشد از اثمد چهار تا در چشم راست و سه در چپ.پ و از امام صادق (ع) كه سرمه‏كشيدن مو را بر آرد، و ديده را خشك كند، و آب دهان را خوشگوار سازد و چشم را روشن كند.پ و از آن حضرتست كه سرمه قوت جماع را فزايد،پ و باز هم فرموده: دهان را خوشمزه كندپ و از آن حضرت (ع) كه در شب باشد دهان را پاكيزه كند و سودش تا چهل صبح ادامه دارد،پ و از آن حضرت (ع) كه بيشتر در شب سرمه كشيدى، و در هر چشم سه ميل‏پ و در كتاب لباس از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) چون خواستى پيشتر خواب رود با اثمد سرمه كشيدى.پ و تا حسن بن جهم كه بمن ميلى نمود و فرمود: اين از امام كاظم (ع) است بدان سرمه كش و من هم كشيدم.پ از نادر خادم از آن حضرت بيكى از همراهانش فرمود: سرمه بكش و بكنايه باو فهماند كه دوست ندارد در خانه‏اش آرايش را و فرمود: از خدا بترس و سرمه كش و آن را وامنه، رسول خدا (ص) فرموده هر كه سرمه كشد بشماره طاق باشد، هر كه كند خوب كرده، و هر كه هم نكند چيزى بر او نباشد. و از رسول خدا (ص) است كه سرمه‏كشيدن طاق باشد و هم بوى خوش زدن، و هم استنجاء و هم استخاره. و فرمود: بر شما است سرمه‏كشيدن كه دهان را خوشبو كند، و هم مسواك كردن كه چشم را روشن كند.

راوى گويد: گفتم اين چگونه باشد؟ فرمود: چون مسواك بلغم را فرو كشد ديده روشن شود و با سرمه هم بلغم برود و دهان خوشبو گردد. دعاء سرمه‏كشيدن بار خدا من از تو خواهم بحق محمد و آل محمد كه رحمت فرستى بر محمد و آل محمد، و نور در چشمم نهى و بينائى در دينم بخشى و يقين در دلم و اخلاص در علم و سلامت در خودم با رزق فراوان و شكرت تا مرا زنده دارى. و از امام باقر (ع) كه سرمه با اثمد مژگان را بر آرد و چشم را تيز كند و بدراز كردن سجده كمك كند.

 

 

پ‏و از امام صادق (ع) كه مردى بنام قليب نزد رسول خدا (ص) آمد (تا آخر آنچه در سابق گذشت).پ 12- مكارم الاخلاق: پيغمبر را شيوه بود كه در چشم راست سه ميل ميكشيد از سرمه و در چپ دو تا و فرمود: هر كه خواهد سه بار سرمه كشد و هر زمانى خواهد، و هر كه كم و بيش كند گناهى ندارد، و بسا روزه بود و سرمه ميكشيد، و سرمه‏دانى داشت كه در شب از آن سرمه ميكشيد و سرمه او اثمد بود.