باب يازدهم بازى با موى ريش و جويدنش و خاك و گل را پاليدن

 [اخبار باب‏]

 

پ‏1- علل: تا امام ششم (ع) كه فرمود: بسيار دست بريش منه كه رخسار را زشت كند. 2- خصال: در سفارش پيغمبر (ص) بعلى (ع) است كه اى على سه تا از وسواسند،خوردن گل و چيدن ناخنها با دندان و جويدن ريش.پ 3- همان: تا امام كاظم (ع) كه چهار از وسواسند (و پرز كردن گل را به سه شماره 2 افزوده).