باب يكم: كليات آداب و شيوه‏هاى پيغمبر (ص) و روش آن حضرت

اخبار باب‏

 

پ‏1- خصال: تا رسول خدا (ص) فرمود: پنجند كه تا مرگ از دست ننهم: خوردن بر زمين با برده‏ها، و سوار شدن بر الاغ پالاندار و دوشيدن بز بدست خود، و پوشيدن پشمينه و سلام بر كودكان تا روشى شوند پس از من.پ گويم: در خبر ديگر است از سكونى از آن حضرت (ع) كه پينه زدن كفش بدستم در آن آمده، و اين حديث بچند سند با اخبار ديگرى در كتاب الحجه در باب كليات مكارم اخلاق آن حضرت گذشته.پ 2- مكارم الاخلاق: از امام صادق (ع) كه راستش من بد دارم كه كسى بميرد يك كردارى از رسول خدا (ص) بماند كه نكرده باشد.