باب پنجم: شستن سر با خطمى و سدر و جز آنها

اخبار باب‏

پ‏1- ثواب الاعمال: بسندش تا امام ششم (ع) كه شستن سر با خطمى امانست از سردرد و دوريست از فقر، و پاكى سر است از چرك. 2- همان: تا امام ششم (ع) شستن سر با خطمى فقر را ببرد، و روزى را بيفزايد، و فرمود: نشاط آور است.

 

 

پ‏3- همان: تا امام كاظم (ع) فرمود: شستن سر با خطمى بخوبى روزى آورد.پ 4- همان: تا گويد: رسول خدا (ص) غمگين شد و جبرئيل او را واداشت تا سرش را با سدر بشويد.پ 5- مكارم الاخلاق: آن سدر از سدر المنتهى بوده.پ 6- ثواب الاعمال: تا امام ششم (ع) كه ميفرمود: رسول خدا (ص) سرش را با سدر مى‏شست و ميفرمود: سر خود را با برگ سدر بشوئيد و پاك كنيد كه هر فرشته مقربش پاك شمرده و هر پيغمبر مرسل هم، و هر كه سرش را با برگ سدر بشويد خدا هفتاد روز وسوسه شيطان را از او دور كند و هر كه هفتاد روز چنين باشد خدا را نافرمانى نكند و هر كه نافرمان خدا نباشد به بهشت رود.پ 7- طب الائمه: تا جابر جعفى كه بامام پنجم (ع) از چرك فراوانى كه جامه امرا چركين كند شكوه كردم فرمود آس را بكوب و آبش را بگير و با سركه بسيار خوب بسختى بهم زن تا كف كند و سر و پشت را با همه نيرو با آن بشو و از آن بعد با شيره تازه روغن مالى كن كه چرك را ريشه‏كن كند باذن الله تعالى.پ 8- مكارم الاخلاق: تا امام صادق (ع) فرمود: شستن سر با خطمى در هر جمعه امان از پيسى و ديوانگى است‏پ و بقول امير مؤمنان (ع) شوره را ببرد و چركها را نابود كند،پ و امام هفتم (ع) فرمود: شستن سر با سدر بخوبى روزى آورد.پ و از تهذيب الاحكام است كه هر كه روز جمعه سبيل بزند و ناخنهايش را بگيرد و سرش را با خطمى بشويد چون كسى باشد كه بنده‏اى آزاد كند.پ و بنقل طب الائمه امير مؤمنان در سفارش بيارانش فرمود: شستن سر با خطمى چرك را برد و جانوران را نابود كند،پ و از جابر جعفى (مضمون شماره 7 را با اندكى اختلاف آورده). 9- كتاب زيد نرسى: گفت شنيدم امام كاظم (ع) ميفرمود: شستن سر با خطمى در روز جمعه از سنت است، روزى گشايد و فقر را برد و مو و رو را زيبا كند و امان از سر درد باشد. و از همان: امام صادق (ع) كه ميفرمود: رسول خدا هميشه سرش را با سدر مى‏شست و و ميفرمود: هر كه سر خود را با سدر شويد خدا وسوسه شيطان را از او بگرداند و هر كه بى‏وسوسه شيطان باشد نافرمانى نكند و هر كه نافرمانى نكند به بهشت رود.