باب چهلم رو بخورشيد نشستن و خوابيدن و جز آن بد باشد

اخبار باب‏

 

پ‏1- خصال: تا امير مؤمنين (ع) فرمود: رو بخورشيد نباشيد كه بخار آور است رنگ را تيره كند، و جامه را كهنه، و درد درونى را پديدار كند (يعنى اگر استعدادى باشد آن را بوجود آورد).پ 2- همان: تا رسول خدا (ص) كه فرمود: در خورشيد چهار اثر است: دگرگون كردن رنگ، و بد كردن بو، و كهنه كردن جامه، و بار آوردن درد.پ 3- همان: در اربعمائه است كه امير مؤمنان (ع) فرمود: هر گاه يكى از شماها در زير آفتاب نشيند بايد پشت بآن كند و روبرو نباشد زيرا خورشيد درد درونى را پديدار كند.