باب چهل و دو در خواب قيلوله و نيم روز

اخبار باب‏

 

پ‏1- قرب الاسناد: تا امام باقر (ع) كه فرمود: يك اعرابى نزد پيغمبر (ص) آمد و گفت يا رسول الله (ص) من مردى يادآور بودم و فراموشكار شدم آن حضرت فرمود: شايد عادت به خواب نيم روز داشتى و آن را واگذاشتى؟ گفت: آرى فرمودش بدان بازگرد تا يادآوريت بتو برگردد ان شاء الله.پ 2- دعوات راوندى: از امام چهارم (ع) كه نماز صبح را ميخواند و در نمازگاهش تعقيب ميخواند تا آفتاب ميزد سپس برميخاست و نماز درازى ميگذاشت سپس خوابكى ميكرد و بيدار ميشد و مسواك ميخواست و سنت بجا مى‏آورد و آنگاه چاشت ميخواست.