باب بيست و يكم سعد و نحس روزهاى ماه عربى و هر روزى براى چه كار شايد

پ‏1- در خصال (71) بسندش تا أمير المؤمنين عليه السّلام كه: هر كه قصد جماع با اهل خود دارد بايد شب يكم و نيمه را پرهيز كند، كه شيطان در اين دو وقت فرزند جويد، و خواهند شريك فرزند شوند، و بيايند و آبستن سازند.پ 2- در مكارم (ج 1 ص 276): امام صادق عليه السّلام فرمود روز 3 و 4 و 21 و 25 ماه سفر مكن كه نحسند امير المؤمنين بد داشت سفر و تزويج در محاق ماه را، و در برخى كتب از امام يازدهم روايت است كه در هر ماه عربى روز نحسى است كه هيچ كار را نشايد جز خلوت و عبادت و روزه و آنها: 22 محرم، 10- صفر 4- ربيع اوّل 28- ربيع دوم، 28 جمادى يكم، 12- جمادى دوم، 12- رجب، 16- شعبان، 24 ماه رمضان، 2- شوّال 28- ذى قعده، 8- ذيحجه ميباشند.

و از برخى اخبار ظاهر شود كه اين روزهاى ماه نحسند، 3 و 4، 5، 13 16، 21، 24، 25، 26 و از سفر در 8- و 13 ماه منع شده، و روايتى است كه 4 و 21 سفر را شايند

 

و بشعر گفته‏اند:

         هفت روز نحس باشد هر مهى             زان حذر كن تا نيابى هيچ رنج‏

             3 و 4، 13، با شانزده             21 با 24 و بيست و پنج‏

             اين روايت گفته بحر العلوم             از على از مصطفى دان و بسنج‏

 و مضمون روايت امام يازدهم را كه در هر ماهى روز نحسى است بشرحى كه گذشت بشعر درآوردند كه از ترجمه‏اش صرف نظر كرديم.پ 3- در مكارم (ج 1 ص 83): رسول خدا فرموده در سه‏شنبه 17 (19) يا 21 حجامت كنيد كه درمان بيمارى سال است.پ 4- و نيز فرموده: روز پنجشنبه 15 يا 17 يا 21، ماه حجامت كنيد تا خون شما نجوشد و شما را بكشد.پ 5- و از امام صادق عليه السّلام هر كه آخر روز آخر پنجشنبه ماه حجامت كند درد را بخوبى از تن بكشد.پ 6- و از پيغمبر است كه فرمود: حجامت سه‏شنبه 17 ماه درمان درد يك سال است.پ 7- و فرمود پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله حجامت در 17 ماه درمانست، و روز سه‏شنبه تندرستى است.

ميگويم: از امام صادق عليه السّلام اخبارى است در سعد و نحس روزهاى ماه و من با مدارك آنها را در اينجا گرد آوردم.

روز يكم [ماه‏]

پ‏سيّد ره- در دروع واقيه گفته: براى هر روز از ماه رواياتيست در اختيارات و دعاهاى هر روز ماه كه هر كدام در فصلى است و همه را در 30 فصل ذكر ميكنيم تا آنكه گويد.پ 8- روز يكم ماه- بنقل از امام صادق عليه السّلام روز آفرينش آدم است، روزيست مبارك براى طلب حوائج و ورود بر شاه و طلب دانش، و تزويج، و سفر، و خريد و فروش، و گرفتن وام، هر كه در آن بگريزد يا گم شود تا شب هشتم پيدا شود

 

و بيمارش به شود، و نوزادش خوش و روزيمند و مبارك است.

سلمان فارسى- ره- گفته: روز هر مزد است كه يكى از نامهاى خدا است روزيست خوب و مبارك و طلب حوائج و ورود بر شاه را شايد.پ 9- سيّد گفته: در روايت ديگرى از امام صادق عليه السّلام است كه در پاسخ پرسش از اختيارات روزها فرموده: روز يكم ماه آفرينش آدم است، خوش و سعد است، در آن با شاه گفتگو كن و زن بگير، و هر حاجتى دارى بكار بند.پ 10- در مكارم است (ج 2 ص 558) از امام صادق عليه السّلام كه: سعد است ملاقات امراء، و حاجت خواستن و خريد و فروش، و زراعت، و سفر را شايد.11- در زوائد الفوائد: از امام صادق است كه: روزيست مبارك و محمود خدا آدم را در آن آفريد، خوش است براى طلب حاجت، و رفتن نزد شاه، و شروع بكار، و فروش و خريد، گرفتن و بخشيدن، نوزادش محبوب و روزيمند و مبارك است، بيمار در آن باذن خدا تعالى خوب شود.پ 12- در روايت ديگرى: هر كه در آن گريزد يا گم شود تا هشت شب بدست آيد.پ بيان: آنچه در اين زمينه در گذشته و آينده از سلمان فارسى- ره- روايت شود موافق روايت منجّمين و تقويم نگارانست از فرس ولى اختلافاتى دارند كه ما بدانها اشاره كنيم، گفته‏اند نام روز يكم ماه (اورمزد) يا (فرّخ) و نزد برخى (به روز است).

 [روز] دوم [ماه‏]

پ‏13 در دروع از امام صادق عليه السّلام، حوّاء در آن از آدم خلق شده، تزويج، و بناء خانه، نوشتن قرارداد، حاجت خواستن، برگزيدن را شايد، آنكه در آغازش بيمار شود سبك است بخلاف پايانش، نوزادش خوب پرورش يابد، سلمان گفته: روز بهمن فرشته زير عرش است، تزويج و حاجت خواستن را شايد و سعد است.

 

پ‏14- در روايت ديگرى: تزويج كن، از سفر بخاندانت برگرد، بخر بفروش، حاجت خواه، از شاه بپرهيز.پ 15- در مكارم (ج 2 ص 558) از آن حضرت عليه السّلام، سفر و طلب حاجت را شايد.پ 16- در زوائد: از امام صادق عليه السّلام روزيست محمود، خدا در آن آدم را آفريده، تزويج، نقل مكان، فروش، خريد، ساختمان، زراعت، كشت درخت سلف، وام گرفتن، معامله، درآمدن بخانه، حاجت خواهى، ملاقات شاه را شايد هر كه در آن بيمار شود به گردد، نوزادش مبارك است و ميمون.پ 17- در روايت ديگر: نوشتن قرارداد را شايد، هر كه در آغازش بيمار شود سبك باشد و در پايانش سنگين.

 [روز] سوم [ماه‏]

پ- 18- دروع: از امام صادق عليه السّلام روز نحس مستمر است، آدم و حوا لخت شدند، و از بهشت بدر شدند، در آن خانه‏دارى كن و اگرت ميسّر است از آن بيرون ميا، از سلطان، و خريد و فروش، حاجت خواهى، معامله و شركت بپرهيز گريزنده در آن دستگير شود، بيمارش برنج افتد، نوزادش روزى‏مند و دراز عمر است.

سلمان گفته: روز ارديبهشت فرشته گماشته ببدبختى و بيماريست، روز گران و نحسى است، كارى را نشايدپ 19- در روايت ديگرى است از او عليه السّلام روز نحسى است كه آدم و حواء لخت شدند، در آن مخر، مفروش نزد شاه مرو، حاجت مخواه.پ 20- در مكارم (ج 2 ص 558) روايت است كه هيچ كارى را نشايد.پ 21- در زوائد: از او عليه السّلام روز نحسى است، هابيل بدست برادرش قابيل كشته شده، روز مذمومى است در آن سفر مكن، كارى مكن، كسى را ملاقات مكن، از شر او بتعويذ امير المؤمنين عليه السّلام بخدا پناه ببر، نوزادش نحس است، بيمار در آن يا شبش خطرى است جز اينكه خدا چيز ديگر خواهد.

 

پ‏22- در روايت ديگر: نوزادش روزيمند و پر عمر است، در آن آدم و حوّاء لخت شدند و از بهشت بدر شدند گريزانش دستگير شود، بيمارش برنج افتد.

گويم: ارديبهشت بضمّ همزه و سكون راء بى‏نقطه و كسر دال بينقطه يعنى ماهى كه جهان در آن چون بهشت سبز، درخت و زمين خرّم و پرگل است.

 [روز] چهارم [ماه‏]

پ: 23- دروع: از امام صادق عليه السّلام، خوبست براى زراعت، شكار بناء، وام دارى، بد است در آن سفر، هر كه در آن سفر كند در خطر كشتن و غارت و بلاء است، هابيل در آن زاده، نوزادش تا زنده است خوب و مبارك است، هر كه در آن گريزد جستنش دشوار است و پناه‏دارى يابد.

سلمان گفته: روز شهريور نام فرشته‏ايست كه جواهر در او (از او) آفريده شده و بدان گمارده است و گماشته بدرياى روم است.پ 24- در روايت ديگر: روزيست كه تزويج و شكار را شايد، و سفر در آن مذموم است، هر كه در آن سفر كند غارت شود، در آن هابيل بن آدم زاده.پ 25- در مكارم: از امام عليه السّلام، تزويج را شايد و سفر را نشايد.پ 26- از امام عليه السّلام روزيست ميانه قضاى حاجت در آن شايد هبة اللَّه پسر آدم در آن زاده است سفر در آن بد است، نوزادش مبارك است، بيمارش در شبى شفا يابد و به شود باذن خدا تعالى.پ 27- در روايت ديگريست: كه هابيل نيز در آن زاده، مسافرش در خطر كشتن و غارت و بلاء است هر كه در آن گريزد بكسى پناهد كه او را پناه دهد.

 [روز] پنجم [ماه‏]

پ‏28- در دروع: از امام صادق عليه السّلام روز نحس مستمر است، قابيل شقى ملعون در آن زاده و برادرش را كشته، و بخود نفرين كرده، نخست كسيست كه در زمين گريسته، در آن كارى مكن، از خانه‏ات بيرون مشو هر كه در آن سوگند دروغ خورد زود كيفر بيند، نوزادش خوشحال باشد.

سلمان گفته: روز اسفندار فرشته گماشته بر زمينها است، روزيست نحس، در

 

آن حاجت مخواه، نزد شاه مرو.پ 29- در روايت ديگر از اوست عليه السّلام: كه قابيل در آن زاده و برادرش را كشته در آن، حاجت در آن مخواه.پ 30- در مكارم است از امام عليه السّلام كه پست است و نحس.پ 31- در زوائد: روز نحسى است شيطان و هاروت و ماروت و هر فرعون و جبّارى در آن لعن و عذاب شدند روز بى‏بهره دشواريست، خيرى ندارد، از شرّش بخدا پناه بر، نوزادش شوم است و گران و بد زندگى، و كم روزى، بيمار شب و روزش سنگين است و در خطر.پ 32- در روايت ديگريست كه: قابيل در آن هابيل را كشته اصلاح دام را شايد، هر كه در آن دروغ گويد خدا زود كيفرش كند.

ميگويم: نزد فارسيان به اسفندارمذ مشهور است، و اسپندارمذ، سفندارمذ سپندارمذ هم گفته شده.

 [روز] ششم [ماه‏]

پ‏33- در دروع: از امام صادق عليه السّلام كه تزويج را شايد، هر كه در آن سفر دريا يا خشكى رود دلپسند خود به خاندانش برگردد، براى خريد دام خوبست، هر كه در آن گم شود يا گريزد يافت شود، نوزادش خوش پرورش و بر كنار از آفاتست.

سلمان- رضى اللَّه عنه- گفته: روز خرداد نام دارد فرشته گماشته بپريان تزويج و كسب و هر كارى نيك است خوابش پس از دو روز تعبير شود.پ 34- در روايت ديگر: تزويج و شكار و كسب و هر حاجت را شايد.پ 35- در مكارم: از آن حضرت عليه السّلام مبارك است و طلب حوائج را شايد.پ 36- در زوائد: از امام عليه السّلام روزيست نيك نوح عليه السّلام در آن زاده حوائج را، شاه را، سفر را، فروش و خريد را، وام گرفتن، پرداخت، و قضاوت ستاندن، بخشيدن، تفريح، و شكار را شايد، نوزادش مبارك، ميمون، خوش زندگى‏

 

است، بيمارش در شب و روز آن از يك هفته بيش بيمار نماند و باذن خدا به شود.پ 37- در روايت ديگر: تزويج و خريد دام را شايد.

 [روز] هفتم [ماه‏]

پ: 38- دروع: از امام صادق عليه السّلام، همه كار را شايد، هر كه در آن نويسندگى آموزد استاد شود، هر كه در آبادانى و كشت درخت شروع كند خوش انجام باشد، نوزادش خوش پرورش و پر روزيست.

سلمان- رضى اللَّه عنه- گفته: روز مرداد، فرشته‏ايست گمارده بمردم و روزيشان، روزيست مبارك و مسعود، هر كار خيرى در آن بكن.پ 39- و در روايت ديگر: روز خوبيست چون ششم.پ 40- در مكارم از امام عليه السّلام، مبارك است و مختار هر چه را خواهى و در آن بكوشى شايد.پ 41- الزوائد: از امام عليه السّلام، روز مسعود و مباركى است، نوح عليه السّلام در آن سوار كشتى شد، در كشتى سوار شو، در خشكى سفر كن، با دشمن نبرد كن هر چه خواهى بكن، روزيست پر بركت خوب براى طلب حوائج و كوشش در آنها نوزادش مبارك است و ميمون بر خود و پدر و مادر سبك ستاره پر روزى هر كه در آن يا شبش بيمار شود باذن خدا خوب شود.پ 42- در روايت ديگر، آغاز نويسندگى، و آبادانى، درختكارى را شايد.

ميگويم: مرداد بضمّ است، ابو ريحان گفته معنايش خلق جاويد است بى‏مرگ و نابودى.

 [روز] هشتم [ماه‏]

پ: 43- دروع: از امام صادق عليه السّلام روزيست كه كارى را شايد از فروش و خريد، هر كه در آن نزد سلطان رود حاجتش برآورد، بدريا رفتن، سفر خشكى، رفتن نبرد در آن بد است نوزادش خوش ولادت است، هر كه در آن گريزد بآسانى بدست نيايد، هر كه در آن گم شود جز بسختى راه نيابد، بيمارش برنج افتد.

 

سلمان گفته: روزنما در از نامهاى خدا است، روزيست مبارك و مسعود، هر كارى را خواهى شايد.پ 44- در روايت ديگر: روز خوب و مباركى است، هر حاجتى را شايد جز سفر.پ 45- در مكارم (ج 2 ص 550) هر حاجتى را شايد جز سفر كه در آن بد است.پ 46- در زوائد: از امام عليه السّلام، نيك است براى خريد و فروش، در آن بفروش و بخر، بستان بده، سفر مرو كه سفر دريا و خشكى در آن بد است، نوزادش ميانه حال است و پر عمر، و هر كه در آن يا شبش بيمار شود باذن خدا به گردد.پ 47- در روايت ديگر: ديدار شاه و قضاء حوائج را شايد، هر كه در آن گريزد جز بسختى بدست نيايد، هر كه گم شود جز بسختى راه نيابد، گفته‏اند: هر كه در آن بيمار شود بميرد.

گويم: معروف به «ديبازر» است نزد آنها.

روز نهم [ماه‏]

پ: 48- از امام صادق عليه السّلام كه: روزيست سبك نيك براى هر چه بخواهى، در آن بكار پرداز، وام بگير، زراعت كن، درخت بكار، با هر كه در آن نبرد كند چيره گردد، هر كه سفر كند، مال فراوان يابد و خير بيند، هر كه گريزد نجات يابد، هر كه بيمار شود سنگين گردد، هر كه گم گردد يافته شود نوزادش خوش زايش است و در هر حال موفّق است.

سلمان گفت: روز آذر نام فرشته ترازودار روز قيامت است، خوش آرمانست و روز تندرستى.پ 49- در روايت ديگرى: روز سبك نيكى است براى هر چه خواهى، نوزادش روز عيد است و تنگدستى نه بيند.پ 50- در مكارم (ج 2 ص 556) از امام عليه السّلام كه مبارك است، هر چه را آدمى خواهد شايد هر كه در آن سفر كند مالى روزيش شود و هر خيرى بيند.

 

پ‏51- زوائد: از امام صادق عليه السّلام، خوب روزيست و مبارك، در آن سام پسر نوح زاده، روز مباركى است، هر حاجت را شايد از ورود بر سلطان و هر كارى، وام گرفتن، و وام دادن، ستاندن و پرداختن، نوزادش دوست داشتنى و پذيرفته در بر مردم است، دانش جو و خوش‏رفتار است، هر كه در آن يا شبش بيمار شود باذن خدا به شود.پ 52- در روايت ديگر است كه: هر كه در آن سفر كند روزى يابد و خير بيند، درختكارى، زراعت را شايد، هر كه در آن نبرد كند چيره گردد، هر كه گريزد بسلطانى كه پناهش دهد نجات يابد، هر كه در آن بيمار شود سنگين گردد.

گويم: آذر نزد آنها با آى مدى و ذال نقطه دار مفتوح بمعنى آتش است و نام فرشته گماشته بر آن، برخى آن را بضمّ ذال تصحيح كرده و اول روشنتر است.

روز دهم [ماه‏]

پ: 53- دروع: از امام صادق عليه السّلام در آن نوح زاده، هر كه در آن زاده شود به پيرى رسد و روزيمند است، خريد و فروش و سفر را شايد، گمشده‏اش يافت شود، گريخته در آن بدست آيد و زندانى گردد، بيمار در آن را سزد كه وصيت كند.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز آبان نام خوشتر گماشته بدرياها و واديها است، روزيست سبك و مبارك، هر كه در آن از سلطان گريزد گرفتار شود، نوزادش تنگى نكشد و روزيمند است خوابش در 20 روز تعبير شود.پ 54- در روايت ديگر است كه نوح عليه السّلام در آن زاده، براع زرع پيش خريد، و هر كار خيرى خوبست.پ 55- در مكارم (ج 2 ص 559) براى هر حاجتى شايد جز رفتن نزد سلطان، هر كه در آن از سلطان گريزد گرفته شود، از هر كه چيزى گم شود آن را بيابد، براى فروش و خريد نيك است، هر كه در آن بيمار شود به شود.پ 56- در زوائد: از امام صادق عليه السّلام: روزيست پسنديده، خدا ادريس را

 

در آن بجاى بلندى بر آورده و موسى تورات را برگرفته، نوشتن اوراق و شروط و قرارداد را شايد، و كافر دفتر و حساب، نوزادش بردبار و خوب و پارسا است، بيمار آن و شبش در خطر است.پ 57- در روايت ديگر: فروش و خريد را شايد، هر كه چيزى گم كند آن را يابد، خوبست بيمار در آن وصيّت كند، هر كه در آن گريزد گرفتار و زندانى شود.

روز يازدهم [ماه‏]

پ: 58- دروع: از امام صادق عليه السّلام، شيث در آن زاده، شروع كار و فروش و خريد و سفر را شايد، رفتن نزد سلطان را نشايد، هر كه گريزد فرمانبر برگردد، هر كه بيمار شود بسا به شود سالم ماند، نوزادش خوش زندگى است جز اين كه بينوا شود و از سلطان گريزد.

سلمان گفته: روز خور نام فرشته بر خورشيد گمارده است، روزيست سبك مانند آنچه گذشت.پ 59- در روايت ديگر: هر كه در آن گريزد گرفته شود، نوزادش روزى‏مند است و ميماند تا پير شود و مستمند نشود.پ 60- در مكارم: از امام عليه السّلام فروش، خريد، همه حوائج و سفر را شايد جز رفتن نزد سلطان، گريز را شايد.پ 61- در زوائد از امام عليه السّلام، فروش، خريد، معامله و قرض را شايد، دخول بسلطان بد است و معامله و تصرف در كار او، نوزادش خوب و خوش پرورش است، هر كه در آن و شبش بيمار گردد به شود.پ 62- در روايت ديگرى، شيث در آن زاد، هر كه گريزد برگردد فرمانبر هر كه گم شود سالم ماند، و گفته شده مستمند ميرد يا در گريز از سلطان.

روز دوازدهم [ماه‏]

پ: 53- از امام صادق عليه السّلام: تزويج، گشودن دكّان، شركت، نشستن در كشتى را شايد، ميانجيگرى ميان مردم را نشايد، بيمارش بسا به شود، نوزادش بآسانى تربيت شود.

 

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز ماه برگزيده است و نام فرشته گماشته بماه است.

در روايت ديگر: چون روز يازدهم است. 64- در مكارم (ج 2 ص 559) از امام عليه السّلام، روزيست خوب مبارك، حاجات خود را بخواهيد و در آنها بكوشيد كه برآورده شوند.پ 65- در زوائد از امام عليه السّلام: روزيست مبارك، موسى در آن مدّت شبانى را بسر برد، روز تزويج مشاركت، گشادن دكّان، تعمير منازل، فروش و خريد، و ستدن و دادنست، نوزادش پارسا عابد و خوب است، تبدارش چه در روز و چه شب در خطر است جز آنكه خدا عزّ و جلّ خواهد.پ 66- و در ديگريست كه: كشتى نشستن در آن خوب است، و از ميانجيگرى كناره شود.

روز سيزدهم [ماه‏]

پ: 67- در دروع: از امام صادق عليه السّلام روزيست نحس، نزاع، قضاوت، برخورد با سلطان و هيچ كار را نشايد، سر را صابون مكش، موى را نتراش، هر كه گم شود يا گريزد سالم ماند بيمارش سختى كشد، نوزادش را گفتند زنده نماند.

سلمان- رضي الله عنه- گفته روز تير نام فرشته گماشته بر اخترانست، روزيست نحس پست، از سلطان و هر كارى به پرهيز، خوابش در نه روز درست درآيد.

در روايت ديگر: روز نحسى است هيچ حاجتى مخواه.پ 68- در مكارم: از امام عليه السّلام روز نحسى است از هر كارى بپرهيزيد.پ 69- در زوائد از امام عليه السّلام، نحس است، پسر نوح و زن لوط در آن هلاك شدند، در هر حال مذموم است، از شرّش بخدا پناه بر، نوزادش شوم سخت روزى، كينه‏ور و بدخلق است، بيمار آن و شبش خطريست، خدا داناتر است.پ 70- در روايت ديگر، از ستيزه‏ها و برخورد سلطان، قضاوتها و سر-

 

تراشيدن و روغن زدن موى پرهيز شود، هر كه در آن گريزد سالم ماند، نوزادش زنده نماند.

روز چهاردهم [ماه‏]

پ: 71- دروع از امام صادق عليه السّلام، همه كار را شايد، نوزادش دغل است، طلب دانش، فروش و خريد، سفر، وام گرفتن، كشتى نشستن نيك است، گريزان آن گرفتار شود، بيمارش به شود ان شاء اللَّه تعالى.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز جوش نام فرشته گماشته بر آدمى و پرى است و باد، مسعود و مبارك است براى هر كارى و برخورد سلطان و اشراف و علماء خوبست، نوزادش أديب نويسنده و در آخر عمر ثروتمند است، خوابها پس از 26 روز درست باشند.پ 72- در روايت ديگر، سعيد است و نيك براى هر كار، نوزادش عمر دراز و شيفته دانشجوئى است، در آخر عمرش ثروتمند شود.پ 73- در مكارم: از امام عليه السّلام براى هر كار و هر حاجت نيك است.پ 74- در زوائد: از امام عليه السّلام براى هر حاجتى خواهى و برخورد پادشاهان و طلب علم و پرداخت وام خوب است، نوزادش سالم و سعادتمند است و در كارش كامياب پسنديده، روزيمند، بيمار در آن و شبش بزودى به شود، خدا داناتر است.پ 75- در روايت ديگر است كه نوزادش در پايان عمر پر ثروت باشد، و دغل و ستمكار است، فروش و خريد، وام‏گيرى و وام دادن و كشتى نشستن را شايد، هر كه در آن گريزد گرفته شود.

روز پانزدهم [ماه‏]

،پ 76- عدد القويه: از شيخ رضى نواده علامه حلّى امام صادق عليه السّلام فرمود مبارك است هر حاجت و سفر را شايد، حاجتها را بخواهيد كه بر آورده‏اند.پ 77- در روايت ديگر: بد است و نحس براى هر كار مگر وام گرفتن و دادن‏

 

يا بررسى آنچه ميخرد، قابيل در آن زاده كه ملعونست و برادرش را كشته، خوب از آن حذر كنيد، كه خشم در آن آفريده شده، بيمارش بميرد.پ 78- در روايت ديگر: بيماريش بزودى به شود، هر كه گريزد در جاى نزديكى گرفته شود، نوزادش بدخلق است.پ 79- در روايت ديگرى نوزادش زبانش بگيرد و يا لال و زبان گران باشدپ 80- أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: نوزادش لال يا زبان گير است.

فرس گفتند: روز سبكى است.

در روايت ديگر: مبارك است و هر كارى را شايد، خوابش تا سه روز درست درآيد، ملاقات قاضيان و علماء، آموزش، درخواست آنچه نزد سرورانست نيك است.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: ديمهروز از نامهاى خدا تعالى است (ديمهر خ ب).پ 81- دروع: از امام صادق عليه السّلام براى هر كارى نيك است جز وام گرفتن و وام دادن، بيمارش بزودى به شود، هر كه گريزد دستگير شود، نوزادش زبان گرفته است يا لال.

در روايت ديگر: براى هر كارى نيك است، نوزادش لال يا زبان گرفته است.پ 82- در مكارم: براى هر حاجت خواهى نيك است، در آن حوائج خود را بخواهيد كه برآورده است.پ 83- در زوائد: هر كارى و حاجتى و ديدار اشراف و بزرگان و سروران را شايد، حوائج خود را بخواه و شاهت را ببين، هر كارى خواهى بكن كه روز خوشى است، نوزادش زبان گرفته يا لال است بيمارش در خطر است جز كه خدا خواهد.پ 84- در روايت ديگر: روزيست حذرناك، براى وام گرفتن و وام دادن،

 

بررسى هر چه خرند شايد، بيمارش باذن خدا به شود، گريزان در آن در جاى غريبى گرفته شود.پ بيان: شروع بنقل از عدد براى اين است كه از اين كتاب جز از روز 15 تا آخر ماه بدست ما نرسيده است.

روز شانزدهم [ماه‏]

،پ 85- در عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: نحس مستمر و پست است، سفر مكن، هر كه در آن سفر كند هلاك شود و بدى بيند، از جنبش كناره كنيد، از حوائج تا توانيد بپرهيزيد، حاجت نخواهيد، برخورد با سلطان بد است.پ 86- در روايتى: تجارت، فروش، شركت و رفتن بدريا، ساختمان و پى ريزى و كار خير را شايد.پ 87- در روايتى: دوستى و شهوت در آن آفريده شدند، سفر خشكى و دريا در آن نيك است، هر كه را خواهى مزدور كن، بهر كه خواهى بده، نوزادش حتما ديوانه و بخيل است.پ 88- در روايتى: هر كه در بامدادش تا ظهر زاده ديوانه است، و نوزاد پس از زوال تا آخرش نيكو است، هر كه در آن گريزد برگردد، هر كه گم شود سالم ماند، هر كه گمشده در آن دارد بيابد، بيمارش بزودى به شود.پ 89- مولا أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: بيمارش در خطر مرگ است، فارسيان گويند روز سبكى است.پ 90- در روايتى، روز خوبى است براى هر كار و هر مقصد و هر تصرّف، نوزادش كاركن است، روز طلب هر كار خوب است.

در روايتى: نحس است، نوزادش بناچار ديوانه است، مسافرش هلاك است براى كار خير نيك است از حركت در آن پرهيز بايد، خوابهاش پس از دو روز درست درآيند.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: مهر روز نام فرشته گماشته برحمت است.

 

پ‏91- دروع: از امام صادق عليه السّلام كه روز نحسى است براى كارى نشايد جز بنا و پايه‏گذارى، هر كه در آن سفر كند هلاك شود، هر كه گريزد برگردد هر كه گم شود سالم ماند، هر كه بيمار شود زود به شود نوزاد پيش از ظهرش ديوانه است، و پس از ظهر نيك.

و در روايت سلمان نحس است، از حركت بپرهيز، خوابهاش پس از دو روز درست درآيند.پ 92- در روايت ديگر: نحس است، نوزادش ديوانه است، مسافرش هلاك.پ 93- در مكارم (ج 2 ص 559) بد و مذموم است براى هر چيز.پ 94- در زوائد: از امام عليه السّلام، نحس است و بد و مذموم و بى‏خير، در آن سفر مكن، حاجت مخواه، تا توانى خود را نگه‏دار، از شرّش بخدا پناه بر نوزادش شوم و سخت پرورش و نحس زندگى است، بيمار در آن يا در شبش خطرى است و بيماريش طولانى و اللَّه أعلم.پ 95- در روايت ديگر: هر كه در آن سفر كند هلاك شود، برخورد با سلطان بد است، تجارت و خريد و شركت و سفر دريا و ساختمان و پى‏ريزى را شايد، نوزادش تا ظهر ديوانه است و پس از ظهر خوشرفتار.

روز هفدهم [ماه‏]

،پ 96- در عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: روز پاك و بر گزيده‏ايست براى هر حاجت نيك است براى خريد و فروش، تزويج، و رفتن نزد سلطان و جز آن، خوب است براى هر حاجت هر چه خواهى بطلب كه خوش است نيرو در آن آفريده شد، و هم ملك الموت، در آن خدا به يعقوب بركت داده، خوب و شايسته است براى آبادانى، جوى سازى، درختكارى، سفرش ناتمام ماند.پ 97- در روايتى ديگر: ميانه است، از ستيزه حذر بايد، هر كه در آن وام دهد بدو برنگردد، يا با رنج برگردد هر كه در آن وام گيرد نپردازد.

 

پ‏98- ابن معمر گفته: روايت ديگريست كه روز سنگينى است طلب حوائج را نشايد، در آن حذر كن، به فرزند و بنده‏ات نيكى كن، بيمارش به شود، خوابش دروغ است، گريزانش يافت شود، نوزادش دراز بماند، نيك حال و خوش پرورش و خوش زندگى باشد، مستمندى نبيند.

فرس گفتند: روز سبكى است.پ 99- در روايت ديگر روز سنگينى است، كار خير را نشايد، در آن حاجت مخواه.پ 100- در روايت ديگر: روز خوب و پسنديده‏ايست، تزويج، ختان، شركت تجارت، ديدار برادران و مضاربه در اموال را شايد.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: سروش روز نام فرشته گماشته بنگهبانى جهانست و آن جبرئيل است عليه السّلام.پ 101- در دروع: از امام صادق عليه السّلام روز ميانه‏ايست، از ستيزه و وام دادن و گرفتن حذر كن وامش نه برگردد نه پرداخت شود، نوزادش نيك حال است.

در روايت از سلمان- رضي الله عنه- روز سنگينى است در آن حاجت مخواه.

در روايت ديگر: روز خوبيست.پ 102- گفت: در روايت ديگر روز سنگينى است، طلب حاجت را نشايد.پ 103- در مكارم: پاك است و پسنديده، هر چه خواهيد در آن بخواهيد تزويج كنيد، بفروشيد، بخريد، زراعت كنيد، بسازيد، نزد سلطان رويد براى حوائج كه برآورده است.پ 104- در زوائد: از امام عليه السّلام، خوب، پسنديده و محمود است هر كار و هر حاجت، هر حاجت در آن بخواه، بخر، بفروش، با دفتر داران و كارمندان ملاقات كن و هر كه خواهى، نوزادش مبارك و با سعادت است در هر چيزى، بيمارش در روز و شب بهبود يابد باذن خدا.

 

پ‏105- در روايت ديگر: ميانه است از ستيزه و وام دادن و گرفتن حذر كن.

روز هيجدهم [ماه‏]

پ، 106- در عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: پسنديده و نيك مبارك و مسعود است تزويج و سفر را شايد، هر كه سفر كند حاجت روا شود، براى هر كار و طلب حوائج مبارك است فروش، خريد، زراعتش سود بخشد، بكوش براى هر حاجت كه رواست، هر چه خواهى بجو كه پيروزى، رفتن نزد سلطان و قضات و كارمندان را شايد، هر كه با دشمن در آن خصومت ورزد باذن خدا بر او پيروز گردد و چيره شود، هر كه تزويج كند در آن خير بيند، هر كه وام گيرد بپرداز بيمارش در معرض بهى است، نوزادش نيك است، و خوش زندگى، مستمندى نبيند، بى‏توبه نميرد فارسيان گويند: روزيست سبك.پ 107- در روايت ديگر، بنا در آن پسند است و خريد خانه، حوائج برآورده است و سفر را شايد.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: رش روز نام فرشته گماشته بر آتش است‏پ 108- دروع: از امام صادق عليه السّلام روزيست خوش، شايسته هر چيز از فروش و خريد، زراعت و سفر در خصومت بر دشمن پيروزيست، وامش پرداخت شود بيمارش به گردد، نوزادش نيك است.

در روايت سلمان: سفر و طلب حوائج را شايد.پ 109- در روايت ديگر: سفر و هر حاجتى خواهى در آن شايد.پ 110- در مكارم: از امام عليه السّلام پسنديده و شايسته سفر و طلب حوائج است و پيروزى بر دشمن باذن خدا.پ 111- در زوائد: از امام عليه السّلام (بر آنچه گفته شد افزوده) نوزادش خوش پرورش و پسنديده زندگى است بيمارش در روز يا شب باذن خدا نجات يابد.پ 112- در روايت ديگر: فروش و خريد و زرع را شايد.

گويم: بيشتر نام را با فتحه راء بى‏نقطه و سكون شين نقطه‏دار و نون‏

 

دانسته‏اند و در دروع رش بى‏نون آمده.

روز نوزدهم [ماه‏]

پ: 113- در عدد: از امام صادق عليه السّلام، سبك است هر چه را شايد و سفر را كه حاجت رواست و كارش گذرا و بهر چه خواهد رسد تزويج، معاش، حوائج، آموختن دانش، خريد بنده و دام را شايد، مسعود است و مبارك، نوزادش اسحاق پسر ابراهيم عليهما السّلام است، هر كه در آن گم شود يا گريزد پس از 15 روزش بيابند، نوزادش نيك است و خيرمند.پ 114- در روايت ديگر: سخت است و پر شرّ، هيچ كار دنيا مكن، در خانه بمان و پر ذكر خدا عزّ و جلّ بگو و ذكر پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله، بيمارش رها شود، در آن سفر مكن، چيزى بكسى مده نزد سلطان مرو «نوزادش بد خلق است».پ 115- أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: نوزادش روزيمند و مبارك است.

فرس گفته‏اند: روزيست سنگين.پ 116- در روايت ديگر: ملاقات ملوك براى نيازمندى و بهره‏گيرى از آنها خوبست و روز مباركى است.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: فروردين روز نام فرشته گماشته بجانها است (و) و گرفتن آنها، در شب 19 ماه رمضان كاروان حاج ثبت شود، غسل در آن مستحب است، شب چهارشنبه 19 ماه رمضان سال 40 هجرى بمولا أمير المؤمنين عليه السّلام ضربت زدند.پ 117- دروع: از امام صادق عليه السّلام: سعد است و نوزادش اسحاق است، سفر كسب، حوائج، آموختن خريد بنده و دام را شايد، گمشده و گريخته‏اش پس از 15 شب بدست آيد، نوزادش نيك و موفق است.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: فروردين روز مباركى است.

در روايت ديگر: چون 18 است.پ 118- در مكارم: از امام عليه السّلام، پسند و شايان هر كاريست، نوزادش مبارك است.

 

پ‏119- در زوائد: از امام عليه السّلام، روز پسنديده، مبارك، خوب براى هر كارى خواهى، نوزادش اسحاق پسر ابراهيم، حوائج در آن بجو، سلطان را برخور، نامه بنويس، كارها را بكن، نوزادش نويسنده، مبارك روزيمند است.

بيمارش در روز يا شب در خطر است.پ 120- در روايت ديگر: سفر، كسب، طلب علم، خريد بنده و دام را شايد گمشده و گريخته‏اش پس از نيم ماه بدست آيد.

روز بيستم [ماه‏]

پ، 121- در عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: روز خوب مباركى است، طلب حوائج و سفر را شايد مسافرش حاجت رواست، بناء، تزويج نزد سلطان رفتن و جز آن در آن خوبست.پ 122- در روايت ديگر: نوزادش اسحاق است، خوش انجام است، طلب حوائج را شايد، حقت را در آن بخواه، هر چه خواهى بكار، در آن بنده مخر.پ 123- در روايت ديگر: از خريد بنده در آن كناره‏گيرى شود.پ 124- در روايت ديگر ميانه است، سفر، بناء، پايه‏گذارى، درو، درخت كارى، دام ستانى را شايد گريخته‏اش دور بدست آيد، گمشده‏اش در نهانى است، بيمارش سخت است.پ 125- در روايتى: بيمارش بميرد، نوزادش در سختى زندگى كند و ناتوان باشد.پ 126- در روايت ديگر: نوزادش بردبار و فاضل باشد.پ 127- أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: مسافرش سلامت و بهره‏مند برگردد خدا حاجتش روا كند و از هر بديش نگهدارد فرس گويند: روزى سبك و مبارك است.پ 128- در روايت ديگريست كه: پسند است، طلب روزى در آن خوبست و توجه بانتقال و شغل و هر كار خوب و آغاز هر امر.

 

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: بهرام روز است.پ 129- دروع: از امام صادق عليه السّلام، روزيست ميانه، سفر، قضاء حاجت، بناء، پايه‏ريزى، درختكارى، موزدن، ستاندن دام را شايد، گريخته‏اش دور بدست آيد، گمشده‏اش در خطر است بيمارش سخت است، نوزادش در سختى زندگى.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز بهرام نام فرشته گماشته بر پيروزى و شكست و نبرد و ستيزه است، روز مباركى است.پ 130- در روايت ديگر: مبارك است، سفر، طلب حوائج را شايد.پ 131- مكارم: از امام عليه السّلام، خوبست و پسند براى حوائج، سفر بناء، درختكارى، ورود بر سلطان، مبارك است بخواست خدا.پ 132- در زوائد: از امام عليه السّلام، خوب، دلپسند، مسعود، مبارك براى هر چه آرند، بخر بفروش، هر كار خواهى بكن، نوزادش دراز عمر است است، پادشاه كشورى يا استانى است، بيمارش در روز يا شب به شود باذن خدا تعالى.پ 133- در روايت ديگر: روزيست ميانه، سفر، بناء، حوائج، پى‏گزارى درختكارى، موزنى، ستاندن دام را شايد، گريخته‏اش دير بدست آيد، گمشده‏اش وضع روشنى ندارد، بيمارش سخت است، نوزادش در دشواريست.

روز بيست و يكم [ماه‏]

پ: 134- از امام صادق عليه السّلام، نحس مستمرّ است خون‏گرفتن را شايد تا توانيد پرهيز كنيد، حاجت نخواهيد، ستيزه نكنيد، كه بد است و نحس و مذموم، با سلطانى كه از او بترسى بر مخور كه روزيست بد براى هر كار، تا توانائى از خانه‏ات بيرون ميا و پرهيز كن، از قسم راست هم بپرهيز، و از خزنده‏ها كه هر كه گزيده شود بميرد، با كسى نپيوند كه نخست روز خونريزى است و حوّاء در آن حيض ديده، مسافرش برنگردد، در خطر است و ناراحت، بيمارش سخت، به نشدنى، نوزادش نيازمند و درويش.

 

پ‏135- در روايت ديگر: نوزادش خوبست.

فرس گويند: روز خوبيست.پ 136- در روايت ديگر: خون گرفتن را شايد، حاجت خواستن را نشايد از آزار در آن بپرهيز.پ 137- در روايت ديگر: همه كار در آن بد است، فصد و حجامت و برخورد با لشكرها، افسرها و سياستمدارها را نشايد، سلمان فارسى- رضي الله عنه- رام روزش گفته.پ 138- دروع: از امام صادق عليه السّلام، نحس و پست است، حاجت در آن مخواه از سلطان بپرهيز، مسافرش در خطر است، نوزادش مستمند و محتاج.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز ماه نام فرشته گماشته بر شاديست، تنها خون گرفتن را شايد.پ 139- در روايت ديگر: روز نحس است، روز خون گرفتن، حاجت در آن مخواه.پ 140- در مكارم: از امام عليه السّلام روز نحس مستمر است.پ 141- در زوائد: از امام عليه السّلام، روز نحس و بد در آن آدم از درخت خورد و از خدا نافرمانى كرد، از آن حذر كن، حاجت مخواه، نزد شاه مرو، كارى مكن، شريك كس مشو، در خانه‏ات بنشين! از شرّش بخدا پناه بر، نوزادش تنگ روزى، بد زندگى است، بيمارش در خطر است.پ 142- در روايت ديگر از سلطان و سفر پرهيز بايد.

روز بيست و دوم [ماه‏]

پ، 143- عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: پسنديده و خوش است، بدى ندارد، هر حاجت و خريد و فروش و شكار و سفر را شايد، مسافرش با سود و سلامت بخانه برگردد صدقه‏اش مقبول، و هر كه نزد سلطان رود حاجت روا شود، در نسخه ديگر، هر كه قصد سلطان كند ترسناك گردد.پ 144- در روايت ديگر: سبك، براى هر چه خوب، خوابش درست است‏

 

تجارتش مبارك، گريخته‏اش برگردد، غلبه بر خصم دارى، تزويجش نيك، نوزادش خوش زندگى و مبارك، بيمارش به شود بزودى فرس گفته‏اند: روز سنگينى است.پ 145- در روايت ديگرى: هر حاجت پسند است، كارهاى شاهانى، هر كارى را شايد، روزى است سبك حاجت برآر.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: باد روز.پ 146- دروع: از امام صادق عليه السّلام، برآمدن حوائج فروش و خريد، رفتن سلطان را شايد، صدقه قبول است، بيمارش زود به شود، مسافرش سالم برگردد.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز باد نام فرشته گماشته بر باد است، روزيست سبك هر حاجت را شايد.پ 147- در روايت ديگر براى همه كار خوب است.پ 148- در مكارم: از امام عليه السّلام، پسند است، فروش و خريد و ديدن شاه و سفر و صدقه را شايد.پ 149- زوائد: از امام عليه السّلام، سعد، مبارك، پسنديده، براى هر كار خواهى نوزادش مبارك، ميمون، سعيد، بيمارش خطر ندارد و خواب شود، فروش و خريد در آن خوب است.

روز بيست و سوم [ماه‏]

پ، 150 عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: سعد و پسند است، يوسف پيغمبر صدّيق در آن متولّد شده هر چه را خواهى شايد بويژه تزويج و تجارت و ديدار سلطان و سفر، مسافرش بهره‏ور است، ديدار اشراف و هر كار مهم را شايد، سبك است چون روز گذشته، خوابش دروغ است، گريخته‏اش بدست آيد، گمشده‏اش برگردد، بيمارش به شود، نوزادش خوب، خوش نفس زيبا دوست داشتنى، خوش پرورش و خوشدل است در نسخه ديگر: روز نحس شوم نوزادش جز بكشتن نميرد، فرعون در آن زاده.پ 151- از گفته مولا أمير المؤمنين عليه السّلام، نوزادش ابن يامين برادر يوسف عليه السّلام‏

 

بوده، نوزادش روزيمند و مبارك است.

فرس گفته‏اند: سبك است، تزويج، نقل، سفر، داد و ستد، ديدار سلاطين هر كار و حاجت را شايد.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: ديبدين روز نام فرشته گماشته بخواب و بيدار شدن و نگهبان جانها است تا بتن باز گردند، و در روايتى از نامهاى خدا تعالى است.پ 152، دروع: از امام صادق عليه السّلام، روز ولادت يوسف عليه السّلام است، طلب حاجت، تجارت، تزويج، ديدار سلطان را شايد، مسافرش بهره‏مند و خيريابست نوزادش خوش پرورش است.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز بندين از نامهاى خدا است، سبك و خوب براى هر حاجت، در روايت ديگر چون 22 است.پ 153- در مكارم: پسند و خوب است خصوصى براى تزويج و هر تجارت و ديدار سلطان.پ 154- در زوائد: از امام عليه السّلام، سعيد است و مبارك براى هر چه خواهى از سفر و نقل مكان، حوائج و ديدار شاهان نوزادش سعيد و خوش زندگانيست، بيمارش رها شود باذن خدا تعالى.پ 155- در روايت ديگر: يوسف در آن زاده و تزويج را شايد.

گويم: ديبدين، بدال فتحه بدال بى‏نقطه و ياء ساكن دو نقطه بزير و باء كسره‏دار يا فتحه‏دار است، ديبادين هم گفته‏اند ...

روز بيست و چهار [ماه‏]

پ: 156- عدد: امام صادق عليه السّلام فرمود: نحس مستمر، مذموم شوم ملعونست، نوزادش فرعونست، لعنه اللَّه- روز سخت بديست تا توانيد از خدا بپرهيزيد، دنبال حاجت نرويد، هر كارش بد است براى هر چه نحس، مسافرش بميرد در سفر.پ 157- هر كه در آن بيمار شود طولانى باشد، نوزادش ناخوش است تا دم‏

 

مرگ، بد زندگى است و بى‏توفيق گر چه تلاش كند و كشته شود يا غرق گردد.پ 158- در روايت ديگر: براى سفر نيك است، خوابش دروغ است.پ 159- از على عليه السّلام: نوزادش مقام يابد ولى اندوهگين و خوار باشد، بيماريش طولانى گردد.

فرس گفته‏اند: سبك است.پ 160- در روايت ديگر: پست و بد است، حاجت را نشايد، فرعون ذو الأوتاد نوزاد آنست.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: دين روز نام فرشته گماشته بتلاش و جنبش است در روايت ديگر گماشته بخواب و بيدارى و پاسبانى جانها است تا بتن برگردند.پ 161- دروع: از امام صادق عليه السّلام: بد است و نحس، زادگاه فرعونست هيچ كارى مجو، نوزادش سخت زندگى است و توفيق خير نيابد، در پايان كشته و يا غرق شود، بيماريش طولانى است.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: روز دين نام فرشته گماشته بر خواب و بيداريست و كوشش و جنبش و پاسبانى جانها تا بتنها برگردند، روز نحس مستمر است، نوزادش چنانست كه گفتيم همين پيش.پ 162- در روايت ديگر: روز نحس مستمرّ است، فرعون در آن زاده نوزادش كشته شود و توفيق نيابد گرچه تلاش كند و تا زنده است در سختى است.پ 163- در مكارم: از آن حضرت است گه روز شومى است.پ 164- در زوائد: از امام عليه السّلام، روز نحس مستمر است، براى هر حال و كار بد است، از آن حذر كن و در آن كارى مكن كسى را ديدار مكن، در خانه‏ات بنشين و از شرّش بخدا پناه بر، نوزادش نحس است، بيمارش خطرى است يا طولانى.پ 165- در روايت ديگر: زادگاه فرعونست، نوزادش براى حرص در روزى‏

 

خود كشته يا غرق شود.

روز بيست و پنجم [ماه‏]

پ: 166- عدد: از امام صادق عليه السّلام: نحس است و مذموم مصر در آن نه آفت گرفت، حاجت مخواه و خود را نگهدار، كه خدا در آن فرعون را بآياتى كه بلاى سخت بودند بزد، گمشده‏اش برگردد، سوگند مخور براست يا دروغ روز بديست، مسافرش سود نبرد، بيمارش در رنج است، اگر بهوش نيايد پرهيز از او بايد.پ 167- در روايت ديگر، بيمارش بسا به نشود بمرگ نزديكتر است، رها نشود، نوزادش شاهى است روزيمند و آبرومند، باو علّت سختى رسد كه از آن برهد.پ 168- در روايت ديگر: نوزادش فقيه و دانشمند شود.پ 169- در روايت ديگر: روزيست خوب براى فروش و خريد، بناء و زراعت، قضاى حوائج را شايد، نوزادش دروغگو، سخن چين و بى‏خير است.پ 170- از على عليه السّلام در آن بخدا پناه بريد.

فرس گويند: سنگين است و بد و نخواستنى، مصريان در آن هفت نوع بلاء ديدند، نحس است در آن بعبادت و نماز و كار خير پرداز.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفت: ارد روز نام فرشته گماشته بر پريان و ديوان است.پ 171- دروع: از امام صادق عليه السّلام: روز نحس بدى است، خود را باش و حاجت مخواه كه پر بلاء است، خدا مصريان را با فرعون در آن بآيات خود گرفت بيمارش در رنج است، نوزادش مبارك روزيمند و نجيب، علّت سختى بيند و از آن برهد.

سلمان- رضي الله عنه- روز اردش گفته و آن را نحس شمرده، خدا در آن مصريان را بآيات زد، در آن بدعاء و نماز و كار خير پرداز.پ 172- در روايت ديگر از امام عليه السّلام: نحس بد، مصريان ببلاء گرفتار شدند تا توانى از آن بپرهيز بيمارش بهوش نيايد.

 

پ‏173- در مكارم از امام عليه السّلام: پست است و مذموم، از هر چيز حذر كن.پ 174- در زوائد از امام عليه السّلام: نحس، ناخواه، سنگين و بد است، حاجت مخواه، كسى را نبين، سفر مرو، در خانه‏ات بنشين و بخدا پناه بر، نوزادش سنگين پرورش و بد زندگى است، بيمارش خطريست.پ 175- در روايت ديگر: خدا در آن مصريان را با فرعون بباد آيات گرفت نوزادش نجيب، مبارك روزيمند است، علّتى سخت بيند و از آن برهد.

گويم: ارد بهمزه فتحه دار و راء بى‏نقطه ساكن و دال بى‏نقطه تصحيح شده، و بسا همزه را مد دهند و برخى آن را بكسر خوانند.

روز بيست و ششم [ماه‏]

پ‏176- عدد: از امام صادق عليه السّلام كه: مبارك است براى تيغ، موسى عليه السّلام در آن عصا بدريا زد و شكافت، هر حاجتى را شايد جز تزويج و سفر از آن دورى كنيد هر كه تزويج كند نادرست درآيد و از همسرش جدا گردد، سفر را نشايد و صدقه يابد.پ 177- در روايت ديگر: سفر و هر كارى را شايد جز تزويج كه مايه جدائى شود، چون شكافى كه موسى از دريا كرد، و زندگى هر دو بخشم اندر شود، هر كه از سفر آيد باهل خود در نيايد، نقل مكان در آن نيك است، نوزادش كم بهره است چون فرعون غرق شود.پ 178- در روايت ديگر: نوزادش را عمر دراز باشد.پ 179- در ديگر: نوزادش ديوانه و بخيل است، بيمارش در رنج.

فرس گويند: روزى پسند و نيك و مبارك است، هر كه تزويج كند نادرست درآيد و جدائى افتد.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: اشتاد روز نام فرشته آفريده در پيدا شدن دين است.پ 180- دروع: از امام صادق عليه السّلام: روز شايسته است براى سفر و هر كار جز تزويج كه بجدائى كشد، چون دريا در آن براى موسى شكافت، از سفر كه‏

 

آمدى با هلت درنيا، بيمارش سخت است، نوزادش را عمر دراز.

در روايت سلمان- رضي الله عنه- روز اشتاد هر كارى را شايد جز تزويج.پ 181- در روايت ديگر: از امام عليه السّلام، در آن خدا دريا را براى موسى عليه السّلام شكافت، هر كارى را شايد جز تزويج كه جدائى آيد مانند شكاف دادن خدا در دريا.پ 182- در مكارم: از امام عليه السّلام، هر كارى را شايد جز تزويج و سفر شما را صدقه بايد كه بهره دارد.پ 183- زوائد: از امام عليه السّلام خوبست و ميانه براى فروش و خريد و سفر و قضاء حوائج و بناء و درختكارى و زراعت، نيك است، در آن سفر كن، هر كه را خواهى ببين و بهره‏بر، حاجت گير، نوزادش ميانه حال است، بيمارش پس از مدتى به شود، تزويج را نشايد.پ 184- در روايت ديگر: روزيست كه موسى عصا بدريا زد، بخانواده‏ات مگذر چون آمدى از سفر، نوزادش را عمر دراز است، بيمارش سخت است.

ميگويم: اشتاد بهمزه فتحه‏دار و شين نقطه‏دار و دال بى‏نقطه، از سيّد ركن الدين آملى نقل است كه به سين بى‏نقطه است.

روز بيست و هفتم [ماه‏]

پ، 185- عدد: از امام صادق عليه السّلام مبارك است و پسند و نيك، حاجت خواستن، فروش و خريد، ديدار سلطان، بناء، زراعت مرافعه، ديدن قضات، سفر، آغاز هر كار، اسباب، (پى‏ريزى خ ب)، تزويج را شايد، سعيد است و خوب، شب قدر دارد، هر چه خواهى طلب كن، براى هر حال سبك است، در آن تجارت كن، حقت را بخواه، دنبال دشمنت برو، تزويج كن نزد سلطان برو، هر كه را خواهى ببين، خون گرفتن بد است، هر كه بيمار شود بميرد، نوزادش نيك، زيبا دراز عمر، روزيمند، نزديك با مردم و محبوب آنها است.

 

پ‏186- در روايت ديگر: دغل است و روزيمند.پ 187- از على عليه السّلام، يعقوب عليه السّلام نوزاد آنست كه هر نوزادش روزيمند و محبوب خاندان است ولى پراندوه است و ديده‏اش تباه شود.

فرس گويد: نيك است، هر حاجت را شايد، كارها آسان، برخورد تجار و سفر را شايد كه كارش پسند درآيد، نوزادش روزيمند، محبوب مردم، دراز عمر است.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: روز آسمان نام فرشته گماشته بپرنده است.پ 188- دروع: از امام صادق عليه السّلام هر كار را شايد، نوزادش زيبا، نيك عمر دراز است خيرمند و محبوب مردم است.

 در روايت سلمان: نوزاد آن چنانست كه اكنون گفته شد.پ 189- در ديگر روايت: سعد است و هر كارى خواهى شايد.پ 190- در مكارم: خوب است و پسند براى حوائج و هر چه خواهى، و ديدار سلطان.پ 191- در زوائد: از امام عليه السّلام روز پاك مباركى است بى‏نحوست، حاجت از سلطان و برادران خواستن، سفر بشهرها را شايد، هر كه را خواهى ببين، هر جا خواهى سفر كن، نوزادش مبارك است و سبك پرورش، بيمارش زود به شود.پ 192- در ديگرى: عمرش دراز و خيرش بسيار است.

ميگويم: اين فرشته را گماشته بر آسمان و مرگ و كارهاى آن روز هم دانسته‏اند.

روز بيست و هشتم [ماه‏]

پ: 193- عدد: از امام صادق عليه السّلام، پسند است، هر حاجت را شايد و خون گرفتن را، سعيد است و مبارك، نوزادش يعقوب عليه السّلام است سفر، هر حاجت و كار، بناء و خريد و فروش و ديدار سلطان را شايد، با دشمنانت نبرد كن كه بر آنها پيروزى، تزويج نيك است.پ 194- در روايت ديگر: خون نگير كه بد است، بيمارش بميرد، گريخته‏اش‏

 

برگردد، نوزادش، خوب، زيبا، روزيمند، دوست داشتنى است، عمرانه دلگير و اندوهناك است، تنش بلاء بيند و در آخر عمر به شود، عمرش دراز باشد و ديده‏اش در خطر است.پ 195- از على عليه السّلام، نوزادش خوش رو، خوش بخت، مبارك و ميمون است هر كه چيزى خواهد بيابد فرس گفته‏اند: نحس است و سنگين.پ 196- در روايت ديگر: براى قضاء حوائج و گذراندن كارهاى مهم و دفع ضرورت و ديدار افسران و دربانان و ديدار سپاه خوب است و مبارك، خواب روزش درست است.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: راهياد روز نام فرشته گماشته بقضاوت ميان مردم است، در روايتى گماشته بآسمانها است.پ 197- دروع: از امام صادق عليه السّلام براى هر كارى خوبست، نوزادش يعقوبست محزون گردد غم بيند، تنش گرفتار باشد.

سلمانش روز رامياد خوانده مبارك و سعيد، خوابش درست درآيد.پ 198- در روايت ديگر: روزى خوش، نوزادش يعقوب، روزى‏مند، و محبوب خاندان و مردم است، عمرش طولانى است: غمباره باشد، چشمش آفت بيند.پ 199- در مكارم: زناشوئى كن.پ 200- در زوائد: مبارك و خوش براى هر كار و حاجت، سفر، بناء و درخت كارى، هر كه را خواهى ببين، روز مبارك خوشى است، نوزادش مبارك و بزرگوار است، بيمارش به شود.پ 201- در روايت ديگر: يعقوب درش زاده و نوزادش غمگين و دراز عمر است و تنش بلا بيند.

ميگويم «رامياد» با راء فتحه دار بى‏نقطه و سكون ميم و آخرش دال بى‏نقطه است.

 

روز بيست و نهم [ماه‏]

پ: 202- عدد: از امام صادق عليه السّلام، پسند است، هر حاجت را شايد و خون گرفتن را خدا ارض مقدسه را در آن مبارك كرد، نقل مكان، خريد بنده و دام، ديدار برادران و دوستان كار نيك و حركت را شايد وام و پيش خريد و سوگند را نشايد، هر كه سفر كند مال بسيار يابد جز نويسنده كه او را بد آيد، خوابش راست است، جز پس از يك روز آن را بكس مگو، بيمارش بميرد گمشده‏اش يافت شود، كسى را در آن قسم مده، از كسى چيزى مگير، بديدار سلطان برو، كسى را مزن، هر كه گم كند بيابد.پ 203- در روايت ديگر: بيمارش به شود، نوزادش شايسته و بردبار است.پ 204- در ديگر: ميانه است، از جنبش پرهيز شود.

فرس گفته‏اند: خوبست، نقل، سفر، و حركت را شايد، نوزادش دلير است هر حاجت، ديدار برادران و دوستان و كار خير را شايد، خوابش همان روز درست آيد.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: مار اسفند روز نام فرشته گماشته بزمان و خرد و ديد و شنيد است، در روايتى گماشته بدلها است.پ 205- دروع: از امام صادق عليه السّلام، براى هر كار شايد، نوزادش بردبار است، هر كه سفر كند مال فراوان يابد بيمارش زود به شود، در آن وصيّت منويس.

سلمان- رضي الله عنه- گفته: فارسفند ديدار دوستان و هر كار را شايد، خوابش همان روز درست آيد.پ 206- در روايت ديگر: مبارك است هر كار از ديدار سلطان و دوستان و كار خوب و جز آن.پ 207- در مكارم: از امام عليه السّلام پسند است و خوب براى هر حاجت جز نويسنده كه بد است او را، در هر حاجتى اگر تواند نكوشد، بيمارش زود به شود، مسافرش مال‏

 

بسيار يابد، گريخته‏اش برگردد.پ 208- در زوائد: از امام عليه السّلام مبارك است و خوش، كارش زود گذر، حوائج تصرف، ديدار ملوك، سفر، نقل مكان را شايد، نوزادش مبارك است، بيمار آغاز شبش خطر دارد.پ 209- در روايت ديگر: نوزادش بردبار است، مسافرش مال بسيار يابد وصيت در آن بد است.

من گويم: مار اسفندان، اسپند، اسپندان هم به پ گفته شده‏

روز سى‏ام [ماه‏]

پ‏210- در عدد قويه: از امام عليه السّلام پسند است و خوب، هر كار و خريد، فروش، زراعت، درختكارى، بناء، تزويج، سفر، خون گرفتن را شايد.پ 211- در روايت ديگر: در آن سفر مكن، و نه كار ديگر جز از داد و ستد، كم حركت كن، سفر در آن بد است، نوزادش بردبار و مبارك است و سخت پرورش و بدخلق، روزيش بديگرى رسد و خودش از آن بهره نبرد.پ 212- در روايت ديگر: هر كه در آن زاد آزار نكشد، مبارك است و شايسته بمقام بلندى رسد اسماعيل بن ابراهيم عليه السّلام در آن متولد شده خدا خرد را در آن آفريده و بهر بنده‏اش خواسته داده گريخته‏اش بدست آيد گمشده‏اش يافت شود وامش بزودى پرداخت گردد بيمارش بزودى به شود.پ 213- از على عليه السّلام نوزادش حليم و مبارك و راستگو امين و صاحب شأن گمشده‏اش يافت شود باذن خدا تعالى.

فرس گفته‏اند: روز سبك است همه كارها و تصرفات را شايد و نوشيدن مسهل را.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: ايران روز نام فرشته گماشته بروز كار است.پ 214- دروع واقيه: از امام صادق عليه السّلام فروش خريد تزويج را شايد

 

نوزادش حليم و مبارك و سخت پرورش و بد خلق است از بهره روزيش ممنوع گردد گريخته‏اش گرفته شود گمشده‏اش يافت شود وامش بزودى پرداخت شود.

سلمان فارسى- رضي الله عنه- گفته: روز انيران نام فرشته گماشته بروز كار است روز خوش مباركى است براى هر چه خواهى.پ 215- در روايت ديگر: خوش و مبارك و هر حاجت را شايد.پ 216- مكارم الاخلاق (ج 2 ص 560) از امام عليه السّلام پسند و خوب براى هر چيز و هر حاجت از فروش و خريد و زراعت و تزويج بيمارش زود به شود نوزادش بردبار مبارك است و مقامش بالا رود راستگو و وفادار است.پ 217- زوائد الفوائد: از امام صادق عليه السّلام مبارك ميمون مسعود كامياب و پيروز و شاد است هر كار خواهى بكن ببين بستان بده سفر كن نقل مكان كن بفروش و بخر كه همه خوب است نوزادش مبارك است و ميمون بزرگوار و خوش پرورش و توانگر بيمارش طولانى نباشد و سالم شود باذن خدا تعالى.پ 218- در روايت ديگر: سفر بد است نوزادش پر روزيست كه براى ديگرى باشد و خود بهره نبرد گريخته‏اش گرفته شود گمشده‏اش يافت شود وامش بزودى پرداخت شود و اللَّه احكم و اعلم «1».

پ‏بيان: انيران با همزه فتحه‏دار و ياء ساكنه و راء بى‏نقطه است بدان كه ظاهر اكثر روايات روزهاى ماه عربيست و اخبار سلمان- رضي الله عنه- اشاره بماه و روز عجمى دارند چنانچه از نام و توافق با نقل منجمان از فرس روشن است و ممكن است‏

 

 

گفت: در آغاز آفرينش فروردين فارسى با ماه عربى برابر بوده و سعد و نحس در هر دو سرايت كرده و چون از هم جدا شدند در هر دو بجا مانده يا مخصوص يكى شده و بسا كه اختلاف اخبار در سعد و نحس روزها بنا بر اينست كه در يكى مقصود روز و ماه فارسى است و در ديگرى عربى ولى تميز مشكل است و احتياط رعايت هر دو است در صورت امكان و تمام سخن در باب آينده است ان شاء اللَّه‏