باب شصت و سوم باب نوادر

پ‏1- از خط شهيد تا امام ششم (ع) بعمر بن يزيد فرمود: چون جامه نو پوشيدى بگو:

لا اله الا الله محمد رسول الله‏

 

تا از آفت بدور باشى، و چون چيزى را دوست دارى بسيار نامش را مبر كه دوستى را براندازد، و چون بكسى نياز دارى پشت سرش دشنامش مده كه خدا آن را بدلش ميرساند.