باب شصت و ششم كليات مناهى كه بهمه احكام تعلق دارند

از قرآن كريم‏

پ (آيه- 57 البقره) و آشوب نكنيد در زمين به تباهى‏پ 25 آنان كه بشكنند پيمان خدا را پس از بستن آن و ببرند آنچه را خدا فرموده پيوست شود و تباهى كنند در زمين آنان همان زيانكارانندپ 78 و چون كه پيمان گرفتيم از شما بنى اسرائيل كه خون خود را نريزيد و از خانمان خود كسى بيرون نكنيد سپس پذيرفتيد و خود گواه شديد 79 سپس همان خود شماها بوديد كه خوديها را كشتيد و گروهى از خود را از خانه‏هاشان را نديد و چيره شديد بر آنان با گنهكارى و تجاوز و اگر اسير نزد شما آيند آنها را عوض دهيد و آزاد كنيد با اينكه راندن آنها بر شما حرام است آيا بپاره از كتاب (تورات) ايمان داريد و پاره‏اى را انكار كنيد پس سزاى كسى از شما كه چنين كند چه باشد جز رسوائى در زندگى دنيا و روز قيامت بر گردند به سخت‏تر عذاب، و خدا غافل نيست از آنچه كه شما ميكنيدپ 187 فتنه بدتر است از كشتن‏پ 191 خود را بدست خود در هلاكت نيندازيد.پ 2- النساء (آيه- 118) آنها را وادارم گوش چهارپايان را بشكافند و وادارم تا خلق خدا را دگرگون كنند.پ 3- المائده (آيه- 16) براى پيمان‏شكنى آنها لعنشان كرديم و دلشان را سخت كرديم و سخن حق را جابجا كنند و بهره‏گيرى از آنچه يادآور شدند بفراموشى سپارند و پيوسته آگاه‏

 

شوى بخيانت كن از آنها مگر اندكى تا فرمايد 17 و آنها كه گفتند ما نصارى هستيم پيمان گرفتيم و بهره‏مندى از آنچه يادآور شدند بفراموشى سپردند.پ 4- الانعام (آيه- 151) بگو بيائيد تا بر شما بخوانم آنچه حرام كرده بر شما پروردگارتان اينكه چيزى را با او شريك نسازيد و بوالدين نيكى كنيد و فرزندان خود را نكشيد از ترس فقر، روزى دهيم بشما و آنها و نزديك نشويد بكارهاى هرزه در آشكار و نهان و نكشيد كسى كه خدايش محترم كرده جز بحق اينست كه خدا بشما سفارش كرده تا شايد خردمند شويد 152 و نزديك نشويد بمال يتيم جز با وضع بهتر تا برسد ببلوغ و پيمانه و ترازو را با عدالت پردازيد تكليف نكنيم بكسى جز باندازه توانش، و چون بگوئيد عدالت باشد و گرچه در باره خويشان و بعهد خدا وفا كنيد اينست سفارش خدا بشما تا شايد يادآور باشيد 153 و اينكه راه راست من است پيروش باشيد و پيرو هر راه نباشيد تا از راه او دور افتيد اينست كه بشما سفارش كند تا شايد پرهيزكار شويد.پ 5- الاعراف (آيه- 31) بگو همانا حرام كرده پروردگارم هرزگيها را در آشكار و نهان و گناه را و تجاوز ناحق را و اينكه شريك خدا كنيد آنچه را دليلى بدان فرو نياورده و اينكه بخدا بنديد آنچه را ندانيدپ 54 و تباهى نكنيد در زمين پس از اصلاحش.پ 6- الانفال (آيه- 35) و نباشد نمازشان نزد خانه كعبه جز سوت زدن و كف زدن پس بچشيد عذاب را بسزاى كفر خود.پ 7- التوبه (آيه- 37) همانا نسى‏ء فزونى كفر است گمراه شوند بدان آنان كه كافرند يك سال حلالش شمارند و يك سال حرام تا شمار آنچه را خدا حرام كرده هماهنگ كنند پس آنچه را خدا حرام كرده حلال سازند آرايش شده براشان بدكاريهاشان و خدا هدايت نكند قوم كافر را.پ 8- النحل- (آيه- 92) راستى خدا فرمان دهد بعدالت و احسان و بخشش به خويشان و نهى كند از هرزگى‏ها و زشتيها و از تجاوز بشما پند دهد شايد يادآور شويد 93 و بپائيد به پيمان با خدا چون عهد بستيد و نشكنيد پيمانها را پس تاكيدشان با اينكه خدا شما را مسئول ساخته راستى خدا ميداند چه ميكنيد 94 و نباشيد چون آن زنى كه واميكرد رشته‏هاى خود را پس نيرو گرفتن آنها بوارونه كارى ميگيريد سوگندهاتان را وسيله دغلى ميان خودتان كه باشيد گروهى فراتر از گروهى همانا خداتان بدان بيازمايد و تا روشن كند براتان روز قيامت آنچه را در آن اختلاف داشتيد 95 و نگيريد سوگندهاتان را دغلى ميان خودتان تا بلغزد گامى پس از برجاشدنش و بچشد بدى را بسزاى جلوگيرى از راه خدا و باشد بر آنان عذابى‏

 

 

بزرگ.پ 9- الشعراء (آيه- 218) آيا بسازيد بر هر تپه نشانه‏اى ببازيگرى 219 و برگيريد كارگاهها و كوخها تا شايد جاويد بمانيدپ 183 و آشوب نكنيد در زمين با تبهكارى خود.پ 10- القصص (آيه- 77) و مجو تباهى در زمين را كه خدا دوست ندارد مفسدين را.