باب شصت و پنجم آداب رو آوردن براى انجام حاجتى

اخبار باب‏

 

پ‏1- دعوات راوندى: امام ششم (ع) فرمود: چون بدنبال حاجتى خواستى بروى تيكه نانى با نمك بخور كه آبرومندتر باشى و حاجت رواكن‏تر است، و چون نيازى خواهى بخوبى و با تصميم دنبالش باش و بدان پشت مكن.پ 2- قرب الاسناد: تا امام باقر (ع) كه فرمود: رسول خدا (ص) على (ع) را با قشونى فرستاد و نيازى باو پديد شد و مقداد بن اسود را بدنبالش فرستاد و باو فرمود: از پشت سرش او را آواز مده و نه از سمت راست يا چپش ولى از او جلو بگير و باو رو آور و بگو رسول خدا (ص) با تو چنين و چنان فرمود: