باب هجدهم روز دوشنبه و سه شنبه

پ‏1- در خصال (27): بسندش از على بن جعفر كه مردى نزد برادرم موسى بن جعفر آمد و گفت: قربانت ميخواهم بيرون روم برايم دعا كن، فرمود: كى بيرون ميروى؟ گفت: روز دوشنبه، فرمود: چرا روز دوشنبه؟ گفت از آن بركت جويم كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در آن متولد شده، فرمود: دروغ گفتند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روز جمعه متولّد شده، روزى شوم‏تر از روزى نيست كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله در آن مرده و وحى آسمان در آن قطع شده و حق ما را در آن بستم گرفته‏اند، آيا تو را بروزى آسان دلالت نكنم كه خدا در آن آهن را براى داود عليه السّلام نرم كرد؟ آن مرد گفت قربانت چرا، فرمود: سه شنبه بيرون شو.پ قرب الاسناد (در آن يافت نشد) بسندش از على بن جعفر از برادرش مانندش را آورده.پ 2- و از همان (76): بسندش از امام هفتم كه: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روز دوشنبه و پنجشنبه سفر ميكرد و در آنها پرچمها را مى‏بست و مى‏افراشت. 3- در خصال (27): بسندش از يونس بن يعقوب كه شنيدم امام ششم ميفرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روز دوشنبه حجامت كرد و گندمى به حجام داد.

 

پ‏4- و از همان: بسندش از امام ششم عليه السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روز دوشنبه پس از عصر حجامت ميكرد.پ 5- و از همان: بسندش از امام ششم عليه السّلام كه: حجامت آخر روز دوشنبه بخوبى درد را از تن ميكشد.پ 6- و از همان: بسندش تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه فرمود: هر كه روز سه شنبه 17 يا 14 يا 21 ماه حجامت كند درمانى است از همه دردهاى سال و در جز آن درمان درد سر و دندانها و درمان ديوانگى و خوره و پيسى است.پ بيان: يعنى حجامت روز سه شنبه در جز آن روزها از ماه.پ 7- در خصال (27): بسندش از عقبة بن بشير أزدى كه: روز جمعه آمدم نزد امام پنجم عليه السّلام، فرمود: بخور، گفتم: روزه‏ام فرمود: چگونه روزه‏اى؟

گفتم روز تولد رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله است، فرمود: روز تولّد او را كه نميدانيد، و اما روز وفاتش را چرا، سپس فرمود: در آن نه روزه شو و نه سفر كن.پ 8- در مجالس ابن الشيخ: بسندش از علىّ بن عمر عطّار، گفت روز سه شنبه بامام يازدهم عليه السّلام وارد شدم فرمود: ديروزت نديدم گفتم نخواستم روز دوشنبه حركت كنم فرمود: اى على هر كه خواهد خدايش از شرّ روز دوشنبه نگهدارد بايد در ركعت يكم نماز بامدادش «هَلْ أَتى‏ عَلَى الْإِنْسانِ» را بخواند سپس اين آيه را خواند «خداشان از شرّ آن روز نگهداشت و با خرمى و شادى بآنها برخورد، 11- الدهر».پ 9- در محاسن (345): رسانده بامام ششم عليه السّلام كه فرمود: هر كه حاجتى دارد روز سه‏شنبه‏اش بخواهد كه خدا تبارك و تعالى در آن آهن را براى داود عليه السّلام نرم كرد.پ 10- و از همان: بسندش از امام ششم عليه السّلام كه در روز دوشنبه سفر مكن و حاجت مخواه.پ 11- و از همان (347): بسندش از محمّد بن أبى الكرام كه آماده سفر عراق‏

 

شدم و نزد امام ششم آمدم تا بر او سلام دهم و وداع كنم فرمود: كجا قصد دارى؟

گفتم سفر بعراق، فرمود: امروز، روز دوشنبه بود؟ گفتم: مردم گويند امروز كه رسول خدا متولّد شده مبارك است، فرمود: بخدا ندانند در چه روزى متولّد شده و راستش روزيست شوم كه در آن رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله وفات كرده و وحى قطع شده، ولى دوست دارم روز پنجشنبه بيرون روى كه پيغمبر در آن براى نبرد بيرون ميرفت.پ 12- و از همان: بسندش از أبى أيّوب خزّاز گفت: خواستيم سفر كنيم و آمديم تا بامام ششم عليه السّلام سلام دهيم، فرمود: گويا بركت دوشنبه را ميخواهيد؟

گفتيم: آرى، فرمود كدام روز از دوشنبه شومتر است روزى كه پيغمبر خود را از دست داديم و وحى برداشته شد، روز دوشنبه بيرون نرويد و روز سه‏شنبه بيرون رويد.

در فقيه: بسندش همين را آورده (222).

در كافى (314- روضه) بسندش آن را آورده.پ 13- در مجمع البيان (ج 5 ص 69) در تفسير قول خدا «بگو بكنيد البته خدا كار شما را بيند و هم رسولش و مؤمنان، 106- التوبه» اصحاب ما روايت كردند كه أعمال امّت هر روز دوشنبه و پنجشنبه بر پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله عرضه شوند، و همچنين عرضه شوند بر امامان جانشينش و آنانند مقصود از مؤمنان.پ 14- در جمال الأسبوع: از طريق خاصه روايت است كه وقت عرض اعمال نزد گذشت اين دو روز است.پ 15- مسلم در صحيحش آورده كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: كارهاى مردم در هر هفته دو بار كه روز دوشنبه و پنجشنبه باشد عرضه شدند و براى هر مؤمنى آمرزش است مگر بنده‏اى كه با برادرش دشمنى دارد و فرمايد: آنها را پس اندازيد تا بصلح برگردند. 16- و نيز از او صلى اللَّه عليه و آله روايت است كه روز دوشنبه و پنجشنبه درهاى‏

 

بهشت باز شوند و براى هر بنده‏اى كه بخدا مشرك نيست بچيزى آمرزيده شود.پ 17- در تفسير على بن ابراهيم (536): امام صادق عليه السّلام فرمود:

حوائج را روز سه شنبه بخواهيد كه در آن خدا آهن را براى داود عليه السّلام نرم كرد.پ 18- در رجال كشّى گفت: امام هادى عليه السّلام بعلىّ بن مهزيار نوشت:

 

از خدا خواهم تو را از پيش و از پس نگهدارد در هر حال كه باشى، مژده‏گير كه من اميدوارم خدا از تو دفاع كند، و از خدا خواستارم در اينكه تصميم گرفتى روز يك شنبه سفر كنى برايت خير پيش آرد، و آن را تا روز دوشنبه پس‏انداز ان شاء اللَّه، خدا در سفرت يارت باد، و در خاندانت جانشينت باد، و از تو كفايت كند، و بقدرتش سالم باشى.