باب هفدهم روز شنبه و يك شنبه

پ‏1- در خصال (26): بسندش از امام ششم عليه السّلام كه گذشت بمردمى كه حجامت ميكردند، فرمود: چه شد شما را كه آن را بشام يك شنبه پس نينداختيد كه بهتر درد را بيرون بكشد.پ 2- و از همان (28): بسندش از امام ششم عليه السّلام كه: هر مسافرى روز شنبه سفر كند كه اگر در آن سنگى از سنگى (كوهى خ ب) برافتد خدا تعالايش بجايش برگرداند، هر كه حوائج بر او ناروا شوند آنها را در سه شنبه بخواهد كه روزيست كه خدا در آن آهن را براى داود عليه السّلام نرم كرد.

و از همان: بسندش از سعد تا گفته او «بجايش».پ 3- در عيون (ج 2 ص 34): بسندش از امام رضا عليه السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بار خدايا بامداد روز شنبه و پنجشنبه را بر امّتم مبارك گردان.

و از همان: بسندش از امام رضا عليه السّلام مانندش را آورده.

در صحيفه امام رضا (9) مانندش آمده.پ 4- در خصال (32): بسندش از ابى ايوب خزّاز كه: پرسيدم از امام ششم از قول خدا عزّ و جلّ «و چون نماز گذشت پراكنده شويد در زمين و بجوئيد

 

 

از فضل خدا، 10- الجمعة» فرمود: نماز در روز جمعه است، و پراكندگى در روز شنبه و امام عليه السّلام فرمود: افّ بر مرد مسلمانى كه خود را در روز جمعه فارغ نسازد براى كار دينش و از آن نپرسد.پ 5- و از همان: بسندش تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه: هر كه روز شنبه و پنجشنبه ناخن بگيرد و شارب بچيند از درد دندان و درد چشم عافيت يابد.پ 6- در محاسن (346): بسندش از عبد اللَّه بن سنان و أبى ايّوب خزّاز كه پرسيديم امام ششم عليه السّلام را از قول خدا عزّ و جلّ «چون گذشت نماز پراكنده شويد در زمين و بجوئيد از فضل خدا» فرمود: نماز روز جمعه است و پراكندگى روز شنبه، و فرمود: شنبه از ما است و يك شنبه از بنى اميّه.پ 7- در جمال الأسبوع: حديث مشهور است از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله كه شنبه و پنجشنبه‏اش براى امّتم مباركند.پ 8- در مكارم (ج 1 ص 82): از امام كاظم عليه السّلام كه: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: هر كدام شما حجامت كند روز شنبه حجامت كند.پ 9- و از امام صادق عليه السّلام فرمود: حجامت در روز شنبه درمان هر درديست.