باب پنجاه و ششم در تشويق مردان بسوارى و نهى از سوار شدن زن بر زين

اخبار باب‏

 

پ‏1- عيون: تا امير مؤمنان (ع) كه فرمود: عطر نشاط است، عسل نشاط است، و سوارى نشاط است، و نگاه بر سبزه هم نشاط.پ 2- خصال: تا امام باقر (ع) كه فرمود: روا نيست زن بر زين نشيند براى سوارى جز در ناچارى و در سفر (گويا مقصود نهى از اسب تازى براى تفريح و بازى و نمايش است در برابر مردان از مترجم).