باب پنجاه و يكم بدرقه مسافر و وداع با او

اخبار باب‏

پ‏1- محاسن: تا هشام كه امام ششم (ع) براى گروهى از يارانش كه پياده به حج رفتند دعاء كرد كه بار خدايا آنان را بر سر گامهاشان بدار و رگهاشان را آرام دار. 2- همان: تا موسى بن بكر كه خواستم با امام كاظم (ع) وداع كنم و برگى بمن نوشت خدا مهم ترا كفايت كند، و خير برايت مقدر سازد و حاجتت را در بودن با خدا و در سايه او فراهم آورد. 3- همان: تا امام ششم (ع) كه چون امير مؤمنان (ع) با حسن و حسين و عقيل ابن ابى طالب و عبد الله بن جعفر و عمار بن ياسر (رضي الله عنه) ابو ذر ره را بدرقه كردند بهمراهان فرمود:

 

پ‏وداع كنيد با برادر خود كه بناچار مسافر بايد برود و بدرقه كن بايد برگردد، و هر كدام آنان باندازه توان سخنى گفت، حسين بن على (ع) فرمود: رحمت خدا بر تو اى ابو ذر آن مردم تو را دچار بلا كردند زيرا دين خود را از آنها دريغ داشتى و آنها دنياى خود را از تو دريغ داشتند و فردا است كه تو نيازمندترى بدان چه از آنها دريغ داشتى و بى‏نيازتر از آنچه دريغت داشتند ابو ذر گفت: رحمت خدا بر شما از ميان خاندانها مرا در دنيا غمى در دل نيست جز براى شما راستش چون من شما را ياد كنم بياد رسول خدا (ص) افتم.پ 4- همان: تا امام ششم (ع) كه چون رسول خدا (ص) با مؤمنى وداع ميكرد ميگفت:

خدا شما را رحمت كند و تقوى بشما توشه دهد و روى شما را بهر خير كند و هر حاجت شما را برآورد و دين و دنياتان را سالم دارد و شما را سالم ببازماندگان سالم برگرداند.پ 5- همان: تا امام باقر (ع) كه بود رسول خدا (ص) چون با مسافرى وداع ميكرد دستش را ميگرفت و ميفرمود: خدا بخوشى همراهت باد، و كمك كاملى بتو دهاد، و ناهمواريها را برايت هموار كناد، و دور را برايت نزديك سازد، و مهمت را كفايت كند و دين و امانت و سر انجام كارت را نگهدارد، و تو را بهر خيرى متوجه سازد، بر تو بايد بتقوى از خدا، تو را بخدا ميسپارم، برو بر بركت خدا.پ 6- همان: تا گويد: امام ششم (ع) در وداع با مردى فرمود: تو را و امانت و دينت را بخدا مى‏سپارم، خدا تقوى را توشه تو كند و هر جا رو كنى خيرت دهد (راوى گفت) و آنگاه بما رو كرد و فرمود: اين وداع رسول خداست با على (ع) چونش بسوئى ميفرستاد.پ 7- همان: بنقل از امام ششم (ع) وداع رسول خدا را (بمضمون شماره 6 آورده و افزوده) خدا گناهانت را بيامرزد.پ 8- همان: تا امام ششم كه فرمود: رسول خدا (ص) در وداع با مردى فرمود: خدايت سالم دارد و بهره‏مند كند و ميعاد از آن خداست.پ 9- همان: تا حسين بن موسى كه براع وداع نزد امام ششم رفتيم فرمود: بار خدايا بيامرز گناهان ما را كه ما گنهكاريم و بر جا دار ما را و آنها را بگفتار پا بر جا در آخرت و دنيا و عافيت ده ما را و آنها را از شر آنچه مقدر كردى براى بندگانت و بلادت در اين سال آينده و شتاب كن در نصرت آل محمد و دوستشان، و بزودى دشمنشان را رسوا كن.پ 10- مكارم الاخلاق: هر كه خواهد كسى را وداع كند بگويد: دين و امانتت را به خدا مى‏سپارم و سرانجام كارت را، خدا بخوشى همراهت و بخوبى عافيت بخشد، نيازت را بر آورد و از تقوى توشه‏ات دهد، و رويت را بهر خيرى كند، و سالم و بهره‏مندت برگرداندپ و

 

در كتاب محاسن است از امام صادق (ع) كه رسول خدا (ص) با مردى وداع كرد و باو فرمود:

 

خدايت سالم و بهره‏مند دارد.