باب چهل و ششم در اوقات خوب و بد براى سفر و در آنچه مسافر بدان فال بد زند

پ‏1- قرب الاسناد: تا رسول خدا (ص) كه عادت داشت روز دوشنبه و پنجشنبه سفر ميكرد و در آنها پرچمها را مى‏بست.پ 2- همان از على بن جعفر كه مردى نزد برادرم امام موسى (ع) آمد و باو گفت: قربانت ميخواهم بيرون روم بدرگاه خدا برايم دعاء كن، فرمود: كى بيرون ميروى گفت: روز دوشنبه فرمودش چرا روز دوشنبه؟ گفت: بدان بركت جويم زيرا رسول خدا (ص) روز دوشنبه زاده شد فرمود: دروغ گويند رسول خدا (ص) روز جمعه زاده شده، و روزى شومتر از روز دوشنبه نباشد روزيست كه در آن رسول خدا (ص) درگذشت و وحى آسمان قطع شد و بما در آن روز ستم شد كه حق ما را بردند، آيا بتو روزى آسان و نرم را رهنمائى نكنم كه خدا در آن آهن را براى داود نرم كرد؟ آن مرد گفت: چرا قربانت گردم فرمود روز سه‏شنبه بيرون شو.

خصال: بسندى مانندش را آورده.پ 3- قرب الاسناد: تا امام باقر (ع) فرمود: رسول خدا (ص) على (ع) را با يك دسته جنگجو فرستاد و سپس نيازى باو پديد شد و مقداد بن اسود در نزد او فرستاد و باو فرمود: از دنبالش باو فرياد نزن و نه از سمت راست و چپش، ولى از او گذر كن و سپس از پيش رو او را روبرو شو و باو بگو كه رسول خدا بتو چنين و چنان ميفرمايد.پ 4- خصال: در خبر شامى است كه امير مؤمنان فرمود: روز دوشنبه روز سفر و طلب است.پ شيخ صدوق ره در توضيح آن گفته روز دوشنبه روز سفر بجاى نماز استسقاء است و طلب باران.پ 5- همان: تا امام باقر (ع) كه فرمود: دوشنبه روزه نگير و در آن سفر مكن.پ 6- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: هر كه سفر كند روز شنبه سفر كند كه اگر سنگى از سنگى روز شنبه جدا شود خدا تعالى او را بجايش برگرداند، و هر كه حوائج او را در ميان گرفتند روز سه‏شنبه آنها را بخواهد و بدنبال آنها رود چه كه روزيست كه خدا در آن آهن را براى داود (ع) نرم كرده.

خصال: از پدرش مانندش را آورده تا آنجا كه گويد: بجايش برگرداند.

 

محاسن: اصبهانى مانندش را آورده.پ 7- خصال: تا محمد بن احمد رقاق كه نوشته بامام رضا (ع) پرسيدمش از سفر در روز چهارشنبه آخر ماه پاسخ نوشت كه هر كه در آن سفر كند بر خلاف بد فالان بدان محفوظ ماند از آفت و در عافيت باشد از هر بدى و خدا حاجت او را روا كند.پ 8- همان: تا امام ششم (ع) فرمود: بد است سفر و كوشيدن در انجام نيازها در روز جمعه بامداد براى نماز ولى پس از نماز خوبست و بركت خواه.

گويم: اخبارى گذشت در ابواب ايام و ساعات.پ 9- همان: تا امام هادى (ع) كه ميفرمود: در پنج چيز براى مسافر شومى است: كلاغى كه در سمت راستش قارقار كند، و آنكه دمش را رها كند، و گرگى رو در رو بر او بانگ زند و بر سر دمش نشسته باشد و عوعو كند و بانگ بر آورد و فرو كشد تا سه بار و آهو كه از سمت راست نمايان شود بسوى سمت چپ، و جغدى كه جيغ كشد، و زن ابلق مو كه فرجش را نمايد و ماده الاغ دم بريده و هر كه از برخورد با اينها بد دل شود بگويد: بتو پناه برم پروردگارم از شر آنچه در دلم يابم مرا از آن نگهدار.

محاسن: مانندش را آورده‏پ 10- محاسن: تا امام ششم (ع) فرمود: روز دوشنبه سفر مكن و بدنبال حاجت مرو.پ 11- همان: تا محمد بن ابى كرام كه آماده سفر شدم بسوى عراق و نزد امام ششم (ع) رفتم براى سلام و بدرودش، فرمود: كجا قصد دارى؟ گفتم: ميخواهم بعراق روم بمن فرمود امروز روز دوشنبه بود گفتم: مردم گويند امروز مباركست پيغمبر (ص) در آن زاده فرمود: به خدا ندانند چه روزى پيغمبر (ص) زاده شده و راستى كه امروز روز شومى است پيغمبر (ص) در آن وفات كرده و وحى بريده شده، ولى برايت دوست دارم روز پنجشنبه بيرون شوى كه در آن هميشه براى نبرد بيرون ميرفت.پ 12- همان: تا ايوب خزاز گفت: ميخواستيم بيرون شويم و آمديم سلامى بامام ششم (ع) بدهيم فرمود: گويا شما بركت روز دوشنبه را خواهانيد؟ گفتيم: آرى فرمود: چه روزى شومتر از روز دوشنبه است؟ روزى كه در آن پيغمبر (ص) خود را از دست داديم و وحى در آن برداشته شد، بيرون نشويد و روز سه‏شنبه، بيرون شويد.پ 13- همان: تا امام ششم (ع) كه فرمود: باكى نيست بسفر رفتن در شب جمعه‏پ 14- همان: تا امام ششم (ع) كه هر كه سفر كند يا ازدواج كند و قمر در عقرب باشد خوشى نبيند.

 

پ‏15- طب الائمه: تا امام صادق (ع) كه هر روز خواهى سفر كن و صدقه‏اى بده.پ 16- مكارم الاخلاق: از امام باقر (ع) فرمود: رسول خدا (ص) هميشه روز پنجشنبه سفر ميكرد و ميفرمود آن روزيست كه خدا و رسولش دوستش دارند.

امان الاخطار: مانندش را آورده‏پ و هم از آن بسندى تا امام ششم كه فرمود: باكى نيست در سفر رفتن شب جمعه.پ 17- مكارم الاخلاق: ابو ايوب خزاز از امام ششم (ع) پرسيد از قول خدا عز و جل (در سوره جمعه) و چون انجام شد نماز پراكنده شويد در زمين و بجوئيد از فضل خدا فرمود:

 

نماز روز جمعه است و پراكنده شدن روز شنبه.پ و از همان كه گفت: بپرهيز از سفر كردن روز سوم ماه و روز بيست و يكم و بيست و پنجم از آن كه اينها روزهاى نحسند بروايت از امام صادق (ع).پ و از آن حضرتست (ع) كه سفر مكن روز دوشنبه و حاجت مطلب در آن.پ 18- امان الاخطار: و اما روزها كه سفر در آنها در هر ماه بد است در برخى روايات روز 3 و 4 و پنجم و 13 و 16 و 20 و 21 و 24 و 25 و 26، و در برخى روايات روز چهارم ماه و روز بيست و يكم براى سفر خوبند، و در روايتى است كه سفر در روز هشتم و بيست و سوم بد است.پ 19- دعوات راوندى: امام صادق (ع) فرمود: روز سه‏شنبه سفر كنيد و حاجت خواهيد در آن زيرا روزيست كه خدا در آن آهن را براى داود (ع) نرم كرده.پ و فرمود: پيغمبر را شيوه بود كه اصحابش را روز پنجشنبه بجنگ ميبرد و اگر در جز آن ناچارى بسفر از خدا خير بخواه و عافيت بطلب و چيزى صدقه بده و بنام خدا بيرون شو.پ 20- جمال الأسبوع: از امامان مهديين كه روز سه‏شنبه سفر كنيد، زيرا روزيست كه خدا در آن آهن را براى داود (ع) نرم كرده.