باب هشتاد و دوم: حلبه

پ‏1- بسندى تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه بر شما باد بحلبه و گرچه بوزن طلا فروشند.پ 2- در مكارم- 313- رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود بر شما باد بحلبه و اگر امتم ميدانستند در حلبه چه اثريست با آن مداوا ميكردند گرچه بوزنش طلا دهند.پ 3- در دعائم: از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله (پس از امر بمداوا با حلبه همين مضمون آمده).