باب هفتاد و دوم: درمان بلبله و عطش فزون و خستگى دهن

پ‏1- در طب- 73- بسندى از اسماعيل بن جابر كه مردى از همكيشان، از فزونى عطش و دهن خشكه بامام ششم عليه السّلام ناليد، باو فرمود: از سقمونيا، قاقله، سنبله، شقاقل، عودبلسان، حب بلسان، نارمشك، سليخه مقشره، علك رومى، عاقرقرحا و دار چينى هر كدام دو مثقال بگيرد، و همه آنها را بكوبد و الك كند و خمير كند جز سقمونيا كه جدا بكوبد و الك نكند، و همه را بهم آميزد و 85 مثقال نقل شكرى سجزى خوب بگيرد و در پاتيله با آتش نرمى آب كند و با آن داروها خيس كند و همه را با عسل آب كرده معجون سازد و در شيشه يا كوزه سبز نهد و اگر بدان نياز دارد ناشتا دو مثقال با هر نوشابه خواهد بنوشد و هم هنگام خوابيدن مانند آن.پ بيان: در قاموس گفته: سجزى منسوب به سيستان را گويند.