باب هفتاد و يكم: آنچه براى بلغم، رطوبت، خشكى، علت آنها و براى فلج نافع است

پ‏1- در محاسن- 533- از محمّد بن حسن بن شمون كه بابى الحسن عليه السّلام نوشتم، يكى از ياران ما از گند دهن شكوه دارد، باو نوشت خرماى برنى بخور، و ديگرى از خشكى باو نوشت و در پاسخش نگاشت: ناشتا خرماى برنى بخور و روى آن آب بنوش، و چنان كرد و رطوبت آورد، و از آن شكايت بدو نوشت، در پاسخش نوشت: ناشتا خرماى برنى بخور و رويش آب ننوش.پ 2- و از همان- ..- بسندى از امام ششم عليه السّلام كه بهترين خرماى شما برنى است، درد را ببرد و درد نياورد، سير كند و بلغم را ببرد، و با هر خرما يك حسنه است.پ 3- در همان- 557- از ياسر خدمتگزار امام هشتم كه فرمود: خربزه خوردن ناشتا مايه فلج گردد.پ 4- و از همان- 563- بسندى از امام ششم عليه السّلام كه مسواك كردن و خواندن قرآن برنده بلغمند.پ در طب- 19- بسندى از امام ششم كه شانه كردن دو گونه دندانهاى آسيا را محكم كند و شانه زدن ريش وباء را ببرد، شانه كردن دو گيسو وسوسه دل را ببرد، و شانه كردن دو ابرو امان از خوره باشد و شانه زدن سر بلغم را ببرد.

گفت: سپس داروى بلغم را وصف كرد و فرمود: علك رومى، كندر، سعتر، نانخواه، سياه دانه از همه جزئى برابر هم، هر كدام جدا كوبيده شوند بخوبى، و بيخته شوند و خمير گردند و باهم فراهم گردند و سائيده شوند تا خوب بياميزند و با عسل معجون شوند و در هر شبانه روز باندازه فندقى هنگام خواب برگيرى كه خوب است ان شاء اللَّه تعالى.

 

 

پ‏6- و از همان (..) بسندى از خالد قماط كه امام هشتم عليه السّلام اين داروها را براى بلغم بمن ديكته كرد: هليله زرد 1 مثقال، خردل 2 مثقال، عاقرقرحا 1 مثقال، نرم بكوب و ناشتا با آن مسواك كن و دندانها را بشوى كه بلغم را براندازد و بوى دهن را خوش كند و دندانها را سخت كند ان شاء اللَّه تعالى.پ بيان: سود هليله براى اين امور روشن است، در قانون گفته: خردل ورم‏هاى گرم را تحليل برد، و گفته: عاقرقرحا با جويدن بلغم را بكشاند و پخته‏اش براى درد دندان خوبست و خصوص سرد آن و اگر با سركه بپزند دندانهاى جنبنده را سخت سازد چون در دهن نگهدارند.پ 7- در طب- 66-: بسندى تا امير المؤمنين عليه السّلام كه خواندن قرآن و مسواك و بان برانداز بلغم باشند.پ 8- و از امام صادق عليه السّلام روايت است كه هر كه ناشتا در حمام رود بلغم را بهتر براندازد و حمام روى غذا صفراء برتر است، و اگر خواهى فربه شوى سير بحمام رو و اگر خواهى لاغر شوى ناشتا برو.پ 9- و از همان: بسندش از داود رقّى كه مردى بامام هفتم عليه السّلام از رطوبت شكوه كرد باو فرمود: ناشتا خرماى برنى بخورد و روى آن آب ننوشد، اين كار كرد و خشكى او فزود و از آن شكوه كرد و باو فرمود؟ خرماى برنى بخورد و رويش آب نوشد و عمل كرد و مزاجش معتدل شد.پ 10- و از همان: بسندى از امام يكم عليه السّلام كه 3 چيز بلغم برند: خواندن قرآن، لبان و عسل.پ 11- و از امام پنجم عليه السّلام كه پر شانه زدن بلغم برد، و شانه زدن سر در شب رطوبت برد و آن را بن كند.