باب هفتاد و چهارم: درمان وباء

پ‏1- در محاسن- 552- بسندى از قندى كه وباء آمد و ما در مكه بوديم و من وباء گرفتم و باو نوشتم، در پاسخم نوشت: سيب بخور و خوردم خوب شدم.پ 2- از همان- 553- (همين مضمون را باستناد بابى الحسن عليه السّلام آورده)پ توضيح: در قاموس گفته: وباء طاعون است يا هر مرض عمومى ...