باب هفدهم: روغن و انواعش‏

پ‏1- در محاسن (498) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه چه خوب نانخورشى است روغن.پ 2- و از همان (..) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه مانند روغن چيزى درون شكم در نيايد و منش براى پير بد دارم.پ 3- و از همان (..) بسندش از حماد بن عثمان كه نزد امام ششم عليه السّلام بودم و پيرى از اهل عراق با آن حضرت سخن ميگفت، باو فرمود: چرا سخنت دگرگون شده؟ فرمود: دندانهاى پيشين دهنم افتادند و سخنم كاسته آن حضرت فرمود: برخى دندانهاى من هم افتادند تا آنجا كه شيطانم وسوسه كند و گويد: اگر بقيه هم بروند با چه غذا ميخورى؟ و من گويم: لا حول و لا قوّة الّا باللَّه، باو فرمود: تريد را باش كه سازگار است و از روغن بپرهيز كه براى پير سازگار نيست.پ 4- و از همان (..) بسندش از امام پنجم عليه السّلام كه روغنهاى گاو درمانند.

 

و از همان بسند ديگر مانندش آمده.پ 5- و از همان (..) بسندش تا على عليه السّلام كه روغن گاو دارو است.پ 6 در دعوات راوندى از ريّان كه بامام ششم عليه السّلام گفتم: برايت حلوا بسازيم؟ فرمود: هر چه ميسازيد از آن با روغن بسازيد، فرمود: چه خوب نانخورشى است روغن و البته من آن را براى پير بد دارم، فرمود: روغن در تابستان بهتر است از آن در زمستان.پ 7- در دعائم از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه گوشت گاو درد است و روغنش دارو و مانند روغن در شكم در نيايد (2/ 112).پ 8- در مكارم از امام ششم عليه السّلام كه گوشت گاو درد است و روغنهاشان درمان و شيرهاشان دارو (183).