باب يكم نگهداشتن جانوران اهلى در خانه خوبست‏

پ‏1- در قرب الاسناد 45 بسندش از امام پنجم عليه السّلام كه دوست داشتند در خانه يك جانور اهلى باشد چون كبوتر، مرغ و بزغاله تا كودكان پرى با آنها بازى كنند و با كودكشان بازى نكنند.پ 2- در طب الائمه 117 بسندى تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و اله كه جانداران اهلى در خانه هاتان بسيار داشته باشيد تا شياطين از كودكهاتان بدانها سرگرم باشند.پ بيان: (گواه از لغت آورده كه داجن بمعنى جاندار خانگى است و بگوسفند و جز آن گويند سپس گويد) در نهايه گفته: در حديث است كه خدا لعنت كند كسى را كه تيكه جانداران اهلى خود را ببرّد، و آن گوسفنديست كه مردم در خانه دارند و جز گوسفند از پرنده و جز آن كه خانگى باشند و تيكه كردن آنها اينست كه خايه آنها را بكشد يا گوش و بينى آنها را ببرد، دميرى گفته: داجن گوسفنديست كه مردم در خانه‏شان علوفه ميدهند و هم شتر و كبوتر خانگى (و از لغت گواه آورده)