باب پانزدهم كباب و بريان و كله‏ها

آيات قرآن مجيد

:پ هود- 69 «درنگى نكرد كه يك گوساله بريان آورد».پ تفسير: راغب گفته: حنيذ بريانى ميان دو سنگ است، و اين كار براى آنست كه چسبندگى آن برود در قاموس گفته: (حنذ الشاة) يعنى آن را بريان كرد و سنگ تافته‏اى روى آن نهاد تا آن را بپزد و حنيذ بريانيست كه آبش پس از بريان شدن ميچكد پايان و اين اشاره دارد ببرترى بريان بويژه چنين.

اخبار باب‏

پ‏1- در محاسن (468) بسندش از موسى بن بكير كه امام هفتم عليه السّلام بمن فرمود: چه شده كه تو را زرد رنگ ميبينم؟ گفتم بر اثر تبى است كه دچارم، فرمود: گوشت بخور و خوردم و جمعه ديگر مرا ديد كه رنگم زرد بود فرمود: فرمانت دهم بخوردن گوشت، گفتم آن را خوردم، فرمود: چگونه؟

گفتم: پخته، فرمود: نه، كباب بخور و خوردم و جمعه ديگر فرستاد و مرا خواست و خون بچهره‏ام بازگشته بود و فرمود: بسيار خوب.

كشّى: بسندش مانند آن را آورده (437 رجال كشّى)پ 2- در محاسن (..) بسندش (قريب بهمين مضمون را با بيانى كوتاه‏تر آورده)پ 3- در همان (..) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه كباب تب را ببردپ 4- از همان (..) بسندش از اصبغ بن نباته كه نزد امير المؤمنين عليه السّلام رفتم و در بر او بريانى بود فرمود: نزديك آى و بخور، گفتم يا امير المؤمنين اين برايم زيانبار است، فرمود: نزديك آى تا كلماتى بتو آموزم كه بخوانى و هيچ چيز

 

 

با آنها زيانت نرساند، از آنچه نگرانى بگو: «بسم اللَّه خير الاسماء مل‏ء الارض و السماء الرّحمن الرّحيم لا يضرّ مع اسمه داء» اكنون با ما چاشت بخور.پ 5- در محاسن (469) بسندش از درست كه نزد امام ششم عليه السّلام كله‏ها و كله گوسفند را نام برديم، فرمود: كله جاى تذكيه است، بچراگاه نزديكتر و از فضولات دورتر است.پ 6- در مكارم (177) از على بن سليمان كه نزد امام رضا عليه السّلام گوشت كلّه خورديم پس قاووت خواست، گفتم شكم من كه پر شده فرمود: اندكى سويق كله‏ها را هضم كند و داروى آنها است.