باب بيست و يكم فضيلت دمخورده مؤمن‏

پ‏1- در ثواب الاعمال: بسندش تا محمّد بن اسماعيل كه آن را برآورده تا گفته: هر كه دمخورده برادر مؤمنش را خورد براى تبرك خدا از آن فرشته‏اى آفريند كه براى هر دو آمرزش خواهد تا رستاخيز برپا شود.

 

در سرائر: مانندش آمده، در اختصاص از امير المؤمنين عليه السّلام مانندش آمده.پ 2- در ثواب الاعمال: (181) بسندش تا امام ششم عليه السّلام كه در دمخورده مؤمن درمان از 70 درد است، در سرائر- 376- مانندش آمده. در اختصاص مانندش آمده.