باب بيست و پنجم- نادر

پ‏1- در علل محمّد بن ابراهيم: علت گفته عالم كه مرد در بهشت در يك خوراك باندازه جهان و آنچه در آنست ميخورد اينست كه تن‏ها پيوسته فزايند تا مرد بدان جا رسد در بزرگى و تنومندى كه باندازه دنيائى بخورد.