باب بيست و چهارم جويدن كندر و علك (كالوك) و لبان و خوردنشان

پ‏1- در خصال (331) بسندش تا امير المؤمنين عليه السّلام كه شش چيز از اخلاق قوم لوطند تا فرمود: و جويدن كالوك- الخبر-پ و از همان: كه امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: جويدن كندر دندانها را سخت كند بلغم را ببرد: و بوى دهان را بزدايد فرمود: جويدن كندر بلغم را آب كند (612).پ 2- و از همان: در سفارشهاى پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله به على عليه السّلام: اى على سه تا حافظه را فزايند و درد را برند، كندر و مسواك و خواندن قرآن (126).پ 3- در عيون (2/ 14) بسندش از ريان بن صلت كه شنيدم امام رضا عليه السّلام ميفرمود: خدا پيغمبرى مبعوث نكرده جز با تحريم خمر و اقرار باينكه خدا هر چه خواهد كند و اينكه در ميراثش كندر باشد، در تفسير على بن ابراهيم: مانندش آمده (181)پ 4- در عيون (2/ 38) بسندش تا على عليه السّلام كه سه تا در حفظ فزايند و بلغم را برند خواندن قرآن و عسل و كندر در صحيفه رضا و در طب: با سند مانندش آمده (66)پ 5- در مكارم (232) بنقل از فردوس كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بزنهاى آبستن خود كندر بخورانيد كه بر خرد كودك افزايد.پ فرمود: هيچ بخورى بآسمان بر نيايد جز كندر، در هيچ خانه كندر دود نشود جز كه عفريتان پرى از آن نيست شوند،پ از امام رضا عليه السّلام است كه كندر بسيار بخوريد و آن را بداريد و بجويد و خوب‏

 

 

بجويد كه بلغم معده را بكشد و آن را پاك كند و خرد را محكم سازد و خوراك را گوارا كند،پ امام رضا عليه السّلام فرمود: بزنان آبستن خود كندر بخورانيد كه اگر در شكم پسر دارند هوشمند و دلير گردد و اگر دختر باشد خوش خلق و زيبا گردد و كفلش بزرگ شود و نزد شوهر خوش‏بخت و بهره‏مند شود.