باب دهم- فجل و ترب

پ‏1- در «خصال» (144) بسندش از حنان بن سدير كه با امام ششم عليه السّلام بر سر خوان بودم و بمن يك فجل داد و فرمود: اى حنان فجل بخور كه در آن سه خصلت است برگش باد شكن است و مغزش بول‏گشا، بنش بلغم بر، در محاسن و مكارم مانندش آمده (208).پ 2- در «مجالس شيخ»: بسندش تا امير المؤمنين عليه السّلام كه بن فجل بلغم برد و خوراك را هضم كند و بول آورد، (1/ 373) در «مكارم» مانندش آمده (در محاسن بسندش اين مضمون را از امام ششم عليه السّلام آورده).پ 3- در «محاسن» 524 بسندش (مضمون حديث 1- را با اختلافى در تعبير آورده).پ «بيان»: گويا مقصود از مغزش تخم آنست.پ 4- در «مكارم»: از كتاب فردوس از ابن مسعود كه فرمود صلى اللَّه عليه و آله چون فجل بخوريد و خواهيد باد نيارد در آغاز جويدنش نام مرا ببريد (207).