باب دوازدهم غبيراء- ازگيل‏

پ‏1- در عيون 2/ 43 بسندى تا امام سوم عليه السّلام كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله نزد على عليه السّلام آمد و او تبداشت و فرمودش: غبيراء خورد.

 

در صحيفه رضا مانندش آمده (34).پ 2- در مكارم (200) از ابن بكير كه شنيدم امام ششم عليه السّلام ميفرمود: بگوشتش گوشت روياند و باستخوانش استخوان و با پوستش پوست و با اين حال قلوه‏ها را گرم كند و معده را پاك و امانست از بواسير و چكيدن شاش و ساقها را نيرو بخشد و رگ خوره را براندازد بفرمان خدا، در كافى 6/ 36 بسندش مانندش آمده.