باب سوم فضل آب باران نيسان و كيفيت گرفتن و نوشيدن آن

پ‏1- در المهج: بنقل از سندى تا ابن عمر كه ما نشسته بوديم و ناگاه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله نزد ما آمد بر ما سلام كرد و ما پاسخ داديم و فرمود: آيا بشما داروئى‏

 

نياموزم كه جبرئيلم آموخته كه نياز بداروى پزشكان نباشد، و على عليه السّلام و سلمان و ديگران گفتند آن دارو چيست؟ پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله بعلى عليه السّلام فرمود: از آب باران نيسان برگير و بر آن اين آيات و سور را هفتاد بار بخوان 1- فاتحه الكتاب 2- آية الكرسى 3- سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 4- سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 5- سوره قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 6- سوره قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، و هفت روز پياپى بام و شام از آن آب بنوش،پ پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بحق آنكه مرا براستى به پيغمبرى فرستاده كه جبرئيل بمن گفت در اين صورت از كسى كه اين آب را نوشيده و هر دردى در تنش باشد رفع شود و عافيت يابد، و درد از تن و استخوان و همه اندامش برود و از لوح محفوظ آن بلاها محو شوند، بدان كه مرا براستى و درستى به پيغمبرى فرستاده اگر بى‏فرزند است و دوست دارد فرزند آرد و از آن آب بنوشد برايش فرزند شود، و اگر زن نازاد باشد و از آن آب بنوشد، خدا روزيش دهد و فرزندش شود، و اگر مردى بى‏نيروى مردى باشد و عنّين باشد و زن نازا و از آن آب بنوشد خدا او را رها كند و دردش برود و توانا بر مجامعت گردد، و اگر دوست دارى به پسر آبستن شود بهمان باردار شود و اگر دوست دارى به پسر و دختر آبستن شود بهمان آبستن شود و گواهش از قرآن مجيد است كه فرموده «بخشد بهر كه خواهد دختران و بهر كه خواهد پسران يا جفت سازد پسران و دختران را و بسازد هر كه را خواهد نازاد، 49- الشورى» و اگر سردرد دارد و از آن بنوشد بفرمان خدا سردردش برود و آرام شود، و اگر چشم درد دارد و از آن آب در چشمانش چكاند و از آن بنوشد و چشمانش را بشويد بفرمان خدا خوب شود، بيخ دندانها را سخت كند و دهن را خوشبو كند و لعاب بن دندانها را مانع شود و بلغم را ببرد، و چون خورد و نوشد ناگوار نباشد. و از باد فرياد نكند، و فلج نگردد و بدرد پشت و دل دچار نگردد، و از زكام و درد دندان نگران نشود و از معده و كرم ننالد و دچار قولنج نشود. و نياز بحجامت نيابد، و دچار ناسور و خارش و آبله و ديوانگى و خوره و پيسى و خوندماغ و قلس نگردد، و كورى و گنگى و لالى و كرى و

 

زمين‏گيرى نبيند و دو چشمش آب سياه نياورند، و دردى نماز و روزه او را تباه نكند، و بوسوسه پرى و ديو دچار نشود،پ پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: جبرئيل گفت:

كسى كه از اين آب نوشد به هر دردى كه مردم دارند دچار باشد راستش كه درمان همه آن دردها است، و جبرئيل بمن گفت: بحق آنكه تو را براستى فرستاده، هر كه اين آيات را بر اين آب بخواند خدا دلش را پر از نور و روشنى سازد و در دلش الهام اندازد و حكمت بزبانش روان كند، و دلش را از فهم و بصيرت پر كند و مانند آن را بكسى از جهانيان نداده، و بفرستد بسوى او هزار آمرزش و هزار رحمت و غش و خيانت و غيبت و حسد و تجاوز و بخل و حرص و خشم را از دلش بيرون كند، و هم دشمنى و كينه و سخن چينى و بدگوئى مردم را و آن درمان هر درد است،پ و در روايت ديگر از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله آيات بيشترى براى خواندن بآب باران رسيده چون 70 بار سوره انا انزلناه و هفتاد اللَّه اكبر و لا اله الا اللَّه و 70 صلوات بر پيغمبر و آلش بفرستد.پ بيان: ناسور زخمى است در گوشه چشمها و در اطراف مقعد و در لثه دندان و قلس آنچه از ناى بر دهان بر آيد و قى نباشد و اگر باز گردد قى باشد و بسا هر دو را گويند.پ گويم: بخط شيخ على بن حسن بن جعفر مرزبانى كه تاريخ كتابش 908 بود يافتم كه در يافتم بخط امام علامه شهيد سعيد محمّد بن مكّى- ره- كه روايت است از جعفر بن محمّد از پدرانش عليهم السّلام است كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: جبرئيل بمن داروئى آموخت كه با آن نيازمند پزشك نباشم، يكى از يارانش گفت: يا رسول اللَّه دوست داريم كه آن را بما بياموزى، فرمود: باران نيسان را گيرند و 70 بار بر آن سوره حمد و آية الكرسى و سوره قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى و معوّذتين و اخلاص را بخوانند و آنگه 70 بار لا اله الا اللَّه و سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر خوانند و آنگه يك جرعه از آن در شام و يك جرعه در بامداد پى هم نوشند، پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله فرمود: بدان كه مرا براستى به پيغمبرى‏

 

 

فرستاده كه خدا دفع كند از كسى كه اين آب را نوشد هر درد و هر آزار كه در تن او است، و دهانش خوشبو شود و بلغم را برد و چون بخورد و بنوشد ناگوار نباشند و بادها باو آزار نرسانند و فلج نگيرد، و از درد پشت و شكم ننالد و نه از درد پرده درون و دچار سرسام نشود و سردى و حصر البول از او ببرند و خارش و آبله و طاعون و خوره و پيسى نگيرد و چشمش آب سياه نياورد و دلش خاشع گردد و خدا هزار رحمت و هزار مغفرت بدو فرستد، و از دلش انكار و شرك و عجب و كسالت و سستى و عداوت بيرون روند، و از همه رگهايش درد بداريد و درد او از صفحه لوح محفوظ محو شود و هر مردى خواهد زنش آبستن گردد و خدا بدو فرزندى دهد، و اگر مردى زندانيست و از آن آب بنوشد خدا او را رها كند و بمرادش برسد، و اگر سر درد دارد آرام شود و هر درد او در تنش آرام گردد بفرمان خدا تعالى.