باب سيزدهم: نيشكر

پ‏1- در خصال (144) بسندش از امام هفتم كه سه چيز زيان ندارد: انگور رازقى نيشكر، سيب لبنانى.پ 2- در مكارم مانندش آمده، و هم فرموده نيشكر سدّه‏ها را باز كند و درد و بدى ندارد (191).