باب شانزدهم ليسيدن انگشتان و زبانزدن كاسه‏

‏ پ‏1- در خصال: از امير المؤمنين عليه السّلام (در حديث 400 مسأله) چون يكى از شما خوراكى خورد و انگشتش را مكد كه با آن خورده خدا عزّ و جلّ فرمايد:

بركت دهد خدا بتو.پ در محاسن مانندش از امام ششم عليه السّلام آمده (در حديث 2 و 3 آورده كه پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله چون غذا ميخورد انگشتانش را ميمكيد) (443).پ 4- و از همان (..) بسندش از امام ششم كه من انگشتانم را بليسم تا بينم كه خدمتكار گويد: چه اندازه مولايم حريص است.پ 5- در محاسن (..) بسندش از ابى اسامه كه امام ششم عليه السّلام بدش مى‏آمد كسى‏

 

دستش را با حوله پاك كند و بر آن خوراكى باشد براى احترام خوراك تا آن را بمكد و يا به كودكى كه پهلويش باشد آن را بمكاند، عياشى مانندش را آورده.پ 6- در محاسن (443) بسندش از امام ششم كه: رسول خدا هميشه كاسه را پاك ميكرد و ميفرمود: هر كه كاسه را پاك كند گويا مانندش را صدقه داده.پ 7- و از همان (587) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه (روايت شماره 4 را آورده و افزوده) فرمود: ميدانى چرا اين كار كنم؟ (راوى گفت: نه) فرمود: مردمى بر نهر ثرثار زندگى داشتند و از خوراك خود كلوچه‏ها ساختند و كون بچه‏هاشان را با آن پاك ميكردند، مردى عصا كشان بر آنها گذر كرد و ناگاه زنى يكى از آن كلوچه‏ها را برداشته و كون كودكش را با آن پاك ميكرد، فرمودش از خدا بترس اين كار بر تو روا نيست، زن گفت: گويا ما را از ندارى ميترسانى؟ فرمود: خدا نهر ثرثار را روانه كرد و آبش را دو برابر نمود (سست كرد خ ب) و باران آسمان را از آنها دريغ داشت و نيازمند شدند بهمان نانها كه بدانها كون بچه‏هاشان را پاك كرده بودند و آنها را با كشيدن ميان خود پخش ميكردند، وانگه خدا بدانها رحم كرد و وضع پيشين را بدانها باز گردانيد.پ 8- در مكارم (31) كه رسول خدا عادت داشت بشقاب را پاك كند و ميفرمود:

پايان بشقاب بركت بزرگتر دارد و چون از خوردن دست ميكشيد سه انگشتش را را ميليسيد كه با آن خورده بود و اگر در آن چيزى بجا ميماند باز ليس ميزد تا پاك ميشد، و دستش را با حوله پاك نميكرد تا انگشتان را يكى يكى ليس ميزد و ميفرمود ندانند كه بركت در كدام است،پ امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: هر كه كاسه را پاك كند فرشته‏ها بر او رحمت فرستند و در گشايش روزيش دعا كنند و حسنه‏هاى دو چندان برايش نوشته شود.پ 9- در دعائم: (قريب بمضمون مكارم را از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله آورده تا گفته) چنان انگشت را ليس ميزد كه آواز مكيدن از آن شنيده ميشد، جعفر عليه السّلام آن را حكايت كرده و گفته: پدرم بد داشت دستش را كه آلوده بخوراك بود با حوله‏

 

 

پاك كند براى احترام خوراك جز آنكه آن را ميمكيد يا به بچه‏اى كه پهلويش بود ميمكاند و اين كار اولياء اللَّه است عليهم السّلام براى تواضع بدرگاه خدا و بزرگداشت روزيش و مخالفت با كار زورگويان خلقش، گويم البته گذشت و هم آيد اخبارى در اين باره در ابواب آداب خوردن غذا.