باب ششم باقلا

پ‏1- محاسن: بسندى از امام رضا عليه السّلام كه خوردن باقلا ساق را مخ دار كند و خون تازه آورد، در مكارم مانندش آمده.پ بيان: ظاهرش اينست كه بمخ ساق فزايد و سبب نيروى آن گردد ...پ 2- در محاسن (506) بسندش (همين مضمون آمده) و هم بسند ديگر از امام ششم (و در آن افزوده كه) در مغز فزايد، و در كافى (6 ر 344) بسندش مانندش آمده، و در مكارم: مانندش آمده كه خون تازه پديد كند.پ 3- در محاسن (506) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه باقلا را با پوستش بخوريد كه معده را دباغى ميكند.پ 4- و از مكارم (309) بسندش از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه خوراك عيسى باقلا بود تا بالا رفت و او چيز پخته با آتش نخورد كه آتش آن را دگرگون كرده بود،پ و فرمود هر كه فوله را با پوستش خورد خدا عزّ و جلّ دو برابر آن درد از او بر آورد،پ و از امام صادق عليه السّلام كه باقلاء درد را برد و دردى ندارد.پ بيان: در قاموس گفته: فول دانه ايست چون نخود و باقلا است نزد شاميان يا نام خصوص خشك آنست، و گفته: خوردن باقلا باد پديد آرد و خوابهاى بد و سدّه در اعضاء درونى و اندوه در دل و هم خلطهاى غليظ و براى سرفه و فربه كردن تن و حفظ بهداشت خوبست بشرط كه اصلاح شود، و سبزش با زنجبيل بينهايت باه‏

 

 

آورد، باقلا قبطى دانه‏اش ريزتر از فول است، در صحاح گفته: فول باقلا است در قانون گفته: يك نوع باقلا شناخته است و رسته‏اى از آن مصرى و نبطى است و نبطى قابض‏تر است و مصرى با رطوبت‏تر و كم‏غذاتر و ترش فضله بيشتر دارد، و اگر نبود كه كند هضم و پر نفخ است از كشكاب جو در خوبى غذا كمتر نبود و بلكه از آن پرمايه‏تر و نيرو بخش‏تر است، و جلوه‏اى دارد كه از آن گوشت سستى پديد شود، و اخلاط سفتى، بقراط گفته: خوش غذا است و نگهدار صحت، و خوابهاى پريشان آرد و خارش پديد كند بويژه تازه‏اش، و براى كسى كه سر درد گيرد سر درد آرد و زيان زند پايان- و يكيشان گفته: براى سينه و خونريزى و سرفه با عسل خوبست و از ورمهاى گلو و پيچيدگيها با خوردن آن يا پخت آرد و ضماد با آن تنها يا با سويق خوبست، و دردى كه از ضربت باشد آرام كند، و اگر باقلا را پوست كنند و بكوبند و بر جاى خونريز بپاشند بندش آورد، و اگر با آرد حلبه و عسل آميزندش دمل و بادبيخ گوش را تحليل برد.