باب ششم در حقوق مؤمن بر خدا عز و جل و آنچه برايش ضامن شده

پ‏1- در خصال (ج 2: 99) بسندش از امام باقر عليه السّلام كه مؤمن را بر خدا بيست خصلت باشد كه آنها را بپردازد باو، بر خدا حق دارد كه او را نتابد و گمراه نكند، بر خداست برايش كه او را لخت و گرسنه نگذارد، بر خداست برايش كه او را دشمن شاد نكند، بر خداست برايش كه پرده او را ندرد، بر خداست برايش كه او را واننهد و او را عزيز دارد، بر خداست برايش كه او را بغرق و سوختن نميراند، بر خداست برايش كه روى چيزى نيفتد و چيزى روى او نيفتد، بر خدا است كه او را از نيرنگ مكاران نگهدارد، بر خداست كه او را از يورش زور گويان پناه دهد، بر خداست او را در اين جهان و ديگر سراى همراه ما سازد، بر خداست كه باو دردى ندهد كه زشتش كند، بر خداست كه او را از پيسى و خوره پناه دهد، بر خدا است كه او را بر گناه كبيره نميراند، بر خدا است كه گناهش را فراموش نكند تا توبه كند، بر خدا است كه دانش و شناخت خود را با دليل از او باز نپوشد، بر خدا است كه باطل در دلش رخنه نكند، بر خدا است كه روز رستاخيز او را محشور كند با نورش كه جلو او ميشتابد، بر خدا است كه او را بهر خيرى توفيق دهد، بر خدا است كه‏

 

دشمنش را بر او چيره نكند تا خوارش سازد، بر خدا است كه سرانجامش دهد بأمن و ايمان، و او را در رفيق اعلى با ما سازد، اينست شرايط خدا عز و جل براى مؤمنان.پ بيان: اينكه پس از عموم هر چه او را زشت كند پيسى و خوره را بعدا آورده خاص پس از عام است ...

رفيق اعلى: بتفسير نهايه گروه پيغمبرانيند كه در اعلى عليين جا دارند ... كه خدا فرموده (69- النساء) و چه خوب رفيقانى باشند آنان. پايان.

 

وانگه بيشتر اين خصلتها بسا از نظر غالب مؤمنان باشد يا شرايطى داشته باشند.پ 2- (امالى شيخ ص 195) بسندش از مفضل كه امام صادق عليه السّلام فرمود: خدا براى مؤمن ضمانتى دارد. گفتم: چه باشد؟ فرمود: اينكه اقرار كند بپروردگارى خدا، و نبوت محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلم و امامت على عليه السّلام، و انجام هر چه بر او واجب است، و او را در جوار خود جا دهد، گفتم: بخدا اين كرامتى است كه بكرامت آدميان نماند وانگه فرمود: كمى كار كنيد و نعمت بسيار بريد. در ثواب الاعمال ص 15 همانندش آمده.