باب ششم كشمش

پ‏1- خصال (244) بسندش تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه كشمش را باشيد زيرا صفراء را ميبرد و بلغم را ميبرد و پى را سخت ميكند و خستگى را بر مياندازد و خلق را خوش ميكند و نفس را پاك كند و اندوه را ببرد، در عيون مانندش آمده.پ 2- در عيون (2/ 45) بسندش تا على عليه السّلام كه هر كس 21 دانه كشمش سرخ بخورد در ناشتا در تنش بدى نبيند.

در صحيفه رضا مانندش آمده، در مجالس ابن الشيخ (همين مضمون آمده كه افزوده) بيمار نشود جز براى مردن.

در مجالس بسندش از امام ششم عليه السّلام مانندش آمده.پ 3- در مجالس (1/ 370) بسندش تا على عليه السّلام كه كشمش دل را تقويت كند و بيمارى را ببرد و گرمى را خموش كند و نفس را پاك كند.پ 4- در خصال (2/ 612) بسندش تا امير المؤمنين عليه السّلام كه خوردن 21 دانه كشمش سرخ هر روز ناشتا هر بيمارى را رفع كند جز بيمارى مردن، در محاسن بسندش از امام ششم عليه السّلام مانندش آمده.پ 5- در همان: بسندش تا على عليه السّلام (همين مضمون آمده) (548).پ بيان: گويم: تخلف برخى از اين امور براى تخلف شرائط آنست چون اخلاص و تقوى و جز آن يا براى وجود معارض اقوى است.پ 6- در محاسن (..) بسندش تا امام ششم عليه السّلام كه كشمش پى را محكم كند و خستگى را ببرد و نفس را پاك كند.پ 7- در طبّ (137) بسندش تا امير المؤمنين عليه السّلام كه هر كه 21 دانه كشمش سرخ در آغاز هر روز بخورد خدا از او هر بيمارى و دردى را ببرد،پ و از حريز است كه بامام ششم عليه السّلام گفتم: يا ابن رسول اللَّه مردم در باره كشمش از شما سخن گويند

 

 

فرمود: درست است و همين حديث را بيان كرده.پ 8- در مكارم (200) از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم كه كشمش را باشيد زيرا صفراء را خاموش كند و بلغم را ببرد و تن را سالم كند و خلق را نيكو سازد و پى را محكم كند و رنج را براندازد.پ 9- در اختصاص (123) بسندش از ابى هند كه براى رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم طبقى رو بسته هديه آوردند و روكش آن را برداشت و فرمود: بنام خدا بخوريد چه خوب خوراكى است كشمش پى را محكم كند رنج را ببرد و خشم را بنشاند و پروردگار را خشنود سازد و بلغم را براندازد و بوى دهان را خوش كند و رنگ را صفا دهد.