باب نوزدهم گشنيز

پ‏1- در كافى (6/ 366) بسندش از ابى الحسن عليه السّلام كه خوردن سيب و گشنيز مايه فراموشى است.پ 2- در مكارم و خصال و جز آنها در سفارشهاى پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله بعلى است كه اى على نه چيز فراموشى آورند: 1- خوردن سيب ترش 2- خوردن گشنيز 3- پنير 4- دمخورده موش 5- خواندن نوشته سر گورها 6- راه رفتن ميان دو زن 7- افكندن شپش زنده 8- حجامت بر مهره پشت 9- شاشيدن در آب ايستاده.

 

در خصال (422) بسندش از ابى الحسن عليه السّلام مانندش آمده.پ بيان: كزبره بضمه كاف و باء است و بسا كه با مفتوح شود، پزشكان در طبع آن اختلاف دارند، در قولى سرد است در پايان درجه 1 و خشك است در درجه 2 و قولى است كه نيروى تركيبى دارد و فوائد بسيارى براى نوشيدن آن و ماليدن آن ذكر شده ولى گفتند پيوسته خوردنش و فزونى از آن ذهن را در هم كند و چشم را تاريك و منى را خشكاند و باه را كم كند و فراموشى آورد و حمل اخبار بر فزون خوردنش دور نيست.