باب چهاردهم آلو و زردآلو

پ‏1- در طب (136) بسندش تا اينكه مردى به ابى جعفر عليه السّلام شكوه كرد از هيجان صفراء تا جايى كه نزديك است ديوانه شود فرمودش با آلو آن را آرام كن،پ و از ازرق بن سليمان كه از امام ششم عليه السّلام پرسيدم از آلو، فرمود: براى صفراء خوبست و بندها را نرم كند، از آن پر مخور مبادا بادها در بندهات بدنبال آورد،پ و از آن حضرت كه آلو در ناشتا صفراء را آرام كند جز اينكه باد را بحركت آورد،پ و از ائمه عليهم السّلام كه آلو خشك را باشيد كه خشكش زيانش رفته و سودش مانده و آن را پوست كنده بخوريد كه براى صفراء و گرمى و هر چه از آن خيزد خوبست.پ 2- در مكارم (199) از زياد قندى كه نزد امام هشتم عليه السّلام رفتم و برابرش ظرفى از آلوى سياه بود در فصلش، فرمود: گرمى در من هيجان كرد، و ميدانم آلو حرارت را خموش كند و صفراء را آرام كند و خشكش خون را آرام كند و درد گران را آرام كند بفرمان خدا عزّ و جلّ.پ 3- در كافى (همين مضمون آمده) (6 ر 359).پ 4- در علل (2 ر 360) بسندش تا رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله كه خدا پيغمبرى را بقومش مبعوث كرد و 40 سال ميان آنها زيست و باو نگرويدند و عيدى در معبد خود

 

 

داشتند و آن پيغمبر بدنبالشان رفت و گفت: بخدا ايمان آريد گفتند اگر تو پيغمبرى دعا كن خدا براى ما خوراكى آرد برنگ جامه‏هاى ما و جامه‏هاشان زرد بود، و او يك شاخه خشك چوب آورد و بدرگاه خدا عزّ و جلّ دعا كرد و سبز شد و ميوه رسيده آورد و آن ميوه زرد آلو بود و خوردند و هر كس در دل داشت كه ايمان آورد هسته زرد آلو از دهنش شيرين بدر آمد و هر كه در دل نداشت مسلمان شود هسته زرد آلو از دهنش تلخ بر آمد.پ فائده‏ايست: دور نيست كه زرد آلو هم از نوع آلو باشد چنانچه از نام فارسيش بر آيد، در قاموس گفته: آلو ميوه معروفى است و صفراء را آسان كند و عطش را آرام كند و حرارت دل را فرو نشاند و درشت ترش بهتر است و اجّاص در زبان شاميان زرد آلو و گلابى را گويند، و گفته مشمش ميوه معروفى است و از همه چيز معده را سردتر و آلوده‏تر و ناتوانتر كند و برخى مشمش را اجاص خوانند، در بحر الجواهر گفته: مشمش چون زبرج و جعفر زردآلو است سرد و تر است از درجه دوم، و خونى كه از آن تراود زود عفونت پذيرد، و سزا است كه روى خوراك نخورند زيرا تباهى آرد و در معده ورم كند و حرارتش را كم كند و چيزى بيش از او معده را سست نكند، و از پر خوردنش پس از مدتى تبها پديد آيند.