باب چهاردهم- كاهو

‏ پ‏1- «در محاسن» (514) بسندش از امام ششم عليه السّلام كه كاهو را باشيد زيرا خون را خموش كند، در كافى مانندش آمده ولى گفته: خون را صفا دهد (6/ 367).پ 2- «در مكارم»: امام صادق عليه السّلام فرمود: كاهو را باشيد كه خون را ميبرد،پ و از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله است كه چرت آورد و غذا را هضم كند. از فردوس نقل شده (209).پ «بيان»: دور نيست كه «يقطع الدم» تصحيف «يطفى» يا يصفّى باشد يعنى خون را خموش كند يا پاك كند يا منظور از قطع خون قطع شورش آنست و قطع بيماريهاى خونى كه بهمان برگردد، پزشكان گفتند: كاهو سرد و تر است از درجه 3 و يا دوم و خواب آور و بول‏گشا است و خونى كه از آن پديد شود بهتر است از خون پديد شده از سبزيهاى ديگر و معده را به كند و براى آن و براى تخمش سودهاى بسيارى نقل كردند.