باب چهارم جمار و طلع‏

 پ‏1- در خصال (155) بسندش تا امام ششم عليه السّلام كه سه تا لاغر كنند پوسته گل خرما و ته‏مانده روغنى كه آب كنند و گردو، در محاسن (450) بسندش تا امام ششم عليه السّلام (همين مضمون را آورده).

 

گويم: برخى اخبارش با شرح آنها در باب پيش گذشت.