آرامش و متانت

پ‏1- احمد بن عمر حلبى گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم كدام يك از خصلت‏ها به مردان شايسته‏ترند و به آنها زينت مى‏دهند، فرمود: متانت و بخشندگى بدون اينكه خودش را بگيرد و يا از كسى انتظار پاداش داشته باشد، و ديگر اينكه بدون لذائذ دنيا خود را مشغول سازد.پ 2- امام صادق عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: بهترين زينت مرد آن است كه در او آرامش و ايمان باشد.