اثر عبادت در چهره‏ها

پ‏1- عباد بن صهيب گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمود: خداوند براى منافق سيماى روشن، فهم و حسن خلق جمع نمى‏كند.پ 2- ابن عباس گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: سيماى شايسته و خلق صالح و ميانه روى در زندگى جزئى از چهل و پنج اجزاء نبوت بشمار مى‏روند.پ 3- محمد بن جعفر عليه السّلام از پدرش و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: دو خصلت در منافق جمع نمى‏شوند، فهم مسائل اسلامى و سيماى نيك در صورت.پ 4- موسى بن جعفر عليه السّلام از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله مردى را مشاهده كردند كه پيشانيش زخم شده بود، رسول خدا فرمود: هر كس بخواهد خداوند را مغلوب كند خودش مغلوب مى‏گردد، و هر كس بخواهد خدا را

 

فريب دهد خودش فريب مى‏خورد، چرا صورت خود را از زمين بر نداشتى تا اين چنين زشت نشود.پ على عليه السّلام فرمود: من دوست نمى‏دارم كسى را كه پيشانى او صاف باشد و در آن اثر سجود ديده نشود.پ 5- سكونى از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه امام صادق عليه السّلام فرمود:

 

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: زينت امت من در سيماى آنها مى‏باشد.