بخشودگى مؤمن

پ‏1- برقى به سند خود از حضرت صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن جناب فرمود: مؤمن در اثر ديدن مصيبت‏ها گناهانش بخشيده مى‏شود، براى اينكه خوبيهاى او بسوى خداوند مى‏رود و مردم از آن گاهى ندارند ولى كافر در ميان مردم مشهور مى‏باشد، زيرا همگان از كارهاى نيك او اطلاع دارند و بطرف خداوند نمى‏رود.پ 2- موسى بن جعفر از پدرانش عليهم السّلام از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله اعمالش به سوى خدا مى‏رفت و احتياج به تقدير و سپاس مردم نداشت رسول خدا به قرشيان و اعراب و عجمى يكسان احسان مى‏كرد، و كدام كس به اندازه رسول خدا به مردم نيكى كرد.

 

ما اهل بيت هم اين چنين هستيم و كارهاى ما براى خداوند است و از مردم انتظار سپاس و تقدير نداريم، و اخيار از اهل ايمان هم مانند ما هستند و هر عملى كه انجام مى‏دهند براى رضاى خداوند مى‏باشد و خداوند پاداش آنها را مى‏دهد.پ 3- داود بن يزيد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مؤمن از كارهايش در دنيا تقدير نمى‏گردد چون كارها را مخفى انجام مى‏دهد و به طرف خداوند مى‏رود، و ليكن كافر چون كارها را علنى انجام مى‏دهد و در ميان مردم مشهور مى‏گردد بطرف خداوند صعود نمى‏كند.