بدرفتارى و سوء خلق

پ‏1- عبد الله بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: سوء خلق اعمال را فاسد ميكند همان گونه كه سركه عسل را فاسد ميگرداندپ 2- اسحاق بن غالب گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: هر كس خلقش بد شد خودش را گرفتار عذاب ميكندپ 3- ابن خالد از امام رضا و او از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: جبرئيل نزد من آمد و گفت: اى محمد حسن خلق داشته باش كه خير دنيا و آخرت در آن ميباشد، و متوجه باشيد كسانى كه خلق نيكو دارند بمن شباهت پيدا ميكنندپ 4- ابن صدقه از امام صادق و او از پدرش عليهما السّلام روايت ميكند كه على عليه السّلام به ابو ايوب انصارى فرمودند: اى ايوب اخلاق كريمه شما در چه مرحله‏اى ميباشد،

 

گفت:پ من همسايه‏ها و ديگران را آزار نميدهم، و هر چه در توان دارم به آنها نيكى ميكنم بعد از آن على عليه السّلام فرمودند: هر گناهى توبه‏اى دارد، و هر توبه‏كننده‏اى توبه‏اش نتيجه ميدهد، مگر اشخاصى كه بد خلق باشند، او هر گاه از گناهى توبه ميكند در گناهى بدتر از اول گرفتار ميگرددپ 5- ابو سعيد خدرى گويد: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: دو خصلت در مسلمان جمع نميگردند بخل و سوء خلق‏پ 6- امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه امير المؤمنين عليه السّلام به فرزندش محمد حنفيه وصيت كرد و گفت: از عجب و سوء خلق و كم صبرى دورى كن، و اگر داراى اين سه خصلت باشى رفيقى پيدا نميكنى، و مردم هميشه از تو دورى ميكنند و خود را به دوستى و محبت عادت بده‏پ 7- امام صادق عليه السّلام فرمودند: اى سفيان دروغگو مردانگى ندارد، كسانى كه افسرده هستند رفيق پيدا نميكنند، حسودان آسايش ندارند، و بد خلقان به رياست نميرسندپ 8- امام رضا از پدرانش عليهم السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: خلق بد اعمال را فاسد ميكند همان گونه كه سركه عسل را فاسد مينمايدپ 9- عبد الله بن محمد از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند هر كس بد اخلاق شد خود را معذب ميكندپ 10- يونس از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: خداوند متعال توبه افراد بد خلق را قبول نميكند، گفته شد چرا فرمودند: براى اينكه او هر گاه از يك گناه توبه ميكند در گناهى ديگر گرفتار مى‏شودپ 11- عبد الله بن سنان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: به حضرت رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله خبر دادند كه سعد بن معاذ درگذشت، رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله از جاى خود برخاستند و با گروهى از ياران بطرف منزل سعد رفتند رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله در كنار در توقف كردند تا هنگامى كه سعد را غسل دادند و كفن كردند و روى تابوت گذاشتند، رسول اكرم دنبال جنازه راه افتادند كاهى در

 

 

طرف راست و كاهى در طرف چپ حركت ميكردند هنگامى كه جنازه وارد قبرستان شد و خواستند سعد را دفن كنند رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله شخصا در قبر سعد وارد شدند و او را در لحد گذاشتند و سنگ و خاكها را با دست خود نهادند و لحد را بستند هنگامى كه سعد را به خاك سپردند و خاك‏ها را در قبرش ريختند، و قبر را هموار كردند فرمودند من ميدانم اين بدن بزودى پوسيده خواهد شد و از بين خواهد رفت ولى خداوند دوست ميدارد، هنگامى كه بنده‏اى كارى انجام ميدهد آن كار را محكم و استوار نمايند هنگامى كه خاك بر قبر سعد مى‏ريختند مادرش كه در گوشه‏اى بود گفت: اى سعد بهشت برايت گوارا باد، رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: آهسته باش اى مادر سعد با خداوند قاطعانه سخن نگو قبر سعد را فشار داد رسول خدا از قبرستان برگشتند و مردم هم آنجا را ترك گفتند، پرسيدند يا رسول الله ما مشاهده كرديم تو در باره سعد كارهائى كردى كه با ديگران نكرده بودى، شما بدون ردا و كفش در جنازه سعد حاضر شدى رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمودند: فرشتگان در جنازه او بدون رداء و كفش شركت كرده بودند و من هم از آنها تبعيت كردم، پرسيدند چرا گاهى طرف راست جنازه و گاهى طرف چپ ميرفتيد فرمودند: دست من در دست جبرئيل بود و او هر طرف ميرفت من هم ميرفتم عرض كردند دستور داديد او را غسل دادند و بعد بر آن نماز گزارديد، و با دست خود او را در لحد گذاشتيد و بعد فرموديد قبر او را فشار داد، فرمودند آرى او در خانه بد خلقى ميكرد