بيعت و چگونگى آن

پ‏1- ريان بن شبيب گويد: هنگامى كه مأمون اراده كرد براى خود به عنوان امير المؤمنين و براى حضرت رضا عليه السّلام به عنوان ولايتعهدى و براى فضل بن سهل به عنوان وزارت بيعت بگيرد، دستور داد سه كرسى كنار هم قرار دادند.

هنگامى كه اين سه نفر روى كرسيها قرار گرفتند دستور داد مردم بيايند و بيعت كنند مردم مى‏آمدند و كف دست راست خود را در كف دست آنها قرار مى‏دادند به طورى كه انگشت ابهام و انگشت ميانه روى دست آنها قرار مى‏گرفت.

بعد از همه جوانى از انصار آمد و دست راست خود را از بالاى انگشت خنصر تا بالاى ابهام بالا برد و در دست امام رضا عليه السّلام گذاشت، در اينجا حضرت رضا تبسم كردند و فرمودند: كسانى كه با ما بيعت كردند همه نيت فسخ داشتند جز اين جوان كه درست و صحيح و از روى قصد و نيت بيعت كرد.

مأمون گفت: فسخ بيعت چيست؟ امام رضا فرمودند: عقد بيعت از بالاى انگشت خنصر تا بالاى انگشت ابهام است، و فسخ آن به عكس مى‏باشد، راوى گويد مردم در اينجا با شنيدن اين سخن به گفتگو مشغول شدند و همهمه شد مأمون در اين هنگام دستور داد تا دوباره مردم به همان طريق كه امام رضا گفتند بيعت كنند.

 

پ‏در اينجا مردم از اين وضع ناراحت شدند و گفتند كسى كه هنوز از گرفتن بيعت صحيح اطلاع ندارد چگونه مى‏تواند بر مردم امامت كند، و كسى كه دانش او بيشتر است سزاوارتر است كه امام باشد و همين موضوع باعث ناراحتى مأمون شد و او را وادار كرد تا امام رضا عليه السّلام را مسموم كند.پ 2- ابو هريره روايت مى‏كند كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و اله فرمود: خداوند به سه نفر نظر رحمت ندارد و اعمال آنها را قبول نمى‏كند و آنان را گرفتار عذاب مى‏نمايد، مردى كه با امامى بيعت كند و در اين بيعت قصدش دنيا باشد، و اگر آنچه را مى‏خواهد به او بدهد با او همراهى مى‏كند و اگر خواسته او را اجابت نكند او را رها مى‏نمايد.

دوم مردى كه از شخصى متاعى خريده باشد و او سوگند ياد مى‏كند كه بهاى آن را پرداخته است صاحب متاع هم او را گواهى مى‏دهد و او متاع را مى‏گيرد و مى‏رود، در صورتى كه مشترى دروغ مى‏گفته و بهاى متاع را پرداخته است، سوم كسى كه در بيابانى سوزان آب در اختيار دارد و آن را از مسافران منع مى‏كند.پ 3- على بن جعفر از برادرش روايت مى‏كند كه فرمود: سه چيز سبب هلاكت مى‏گردد كسى كه نقض بيعت كند، و سنت‏ها را ترك نمايد و از اجتماعات كناره‏گيرى كند.پ 4- امام رضا عليه السّلام فرمود: كسى از مشكلات و گرفتاريها نجات پيدا نمى‏كند در حالى كه بيعت شكن باشد.پ 5- در يك حديث طولانى روايت شده هنگامى كه مأمون مى‏خواست براى حضرت رضا عليه السّلام بيعت بگيرد دستور داد دو مسند بزرگ گذاشتند و امام رضا را روى آن نشانيد، در حالى كه امام رضا لباس سبزى در بر كرده و عمامه‏اى بر سر نهاده و شمشيرى با خود داشتند.

مأمون امر كرد فرزندش عباس نخست با او بيعت كند، امام رضا دستهاى خود را بلند كرد و مقابل خود قرار داد در حالى كه پشت دستش بطرف مردم بود، مأمون گفت: دست خود را براى بيعت باز كنيد، امام رضا فرمود: حضرت رسول‏

 

صلّى اللَّه عليه و اله اين گونه از مردم بيعت مى‏گرفتند، مردم با او بيعت كردند در حالى كه دستش بالاى دست آنها بود.پ 6- جابر جعفى از حضرت باقر عليه السّلام روايت مى‏كند كه آن جناب در يك حديث طولانى فرمود: زنان در هنگام بيعت پارچه‏اى بدست مى‏گرفتند و بيعت مى‏نمودند.پ 7- حضرت صادق عليه السّلام فرمود: على عليه السّلام فرمودند: در جهنم شهرى هست كه او را حصينه مى‏گويند، مى‏خواهيد بدانيد در آن شهر چه هست، گفت: يا امير المؤمنين چه چيزى در آن قرار دارد، فرمود: دست بيعت‏شكنان در آنجا قرار دارد.پ 8- ابان از امام جعفر صادق عليه السّلام نقل مى‏كند كه آن جناب فرمود: هنگامى كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله مكه را فتح كردند مردان با آن جناب بيعت كردند، و بعد از آن زنان آمدند تا بيعت نمايند در اين هنگام اين آيه شريفه فرود آمد: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ.

هند گفت ما فرزندان را بزرگ كرديم و تو آنها را كشتى، ام حكيم دختر حارث بن هشام كه زوجه عكرمة بن ابى جهل بود گفت: يا رسول اللَّه مقصود از آن معروف كه خداوند امر كرده است ما در آن مورد شما را معصيت نكنيم چيست.

رسول خدا فرمودند: بصورت خود لطمه نزنيد و چهره خود را نخراشيد، و موهاى خود را نكنيد و گريبان خود را چاك نكنيد، و جامه‏هاى سياه نپوشيد، و شيون نداشته باشيد حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و اله به اين امور از آنها بيعت گرفت.

دختر حارث گفت: يا رسول اللَّه ما چگونه با شما بيعت كنيم فرمود: من با زنان مصافحه نمى‏كنم، در اين هنگام دستور دادند ظرفى پر از آب كردند و حضرت دست خود را در آن فرو بردند و بعد بيرون آوردند و فرمودند شما هم دست خود را به عنوان بيعت در اين آب فرو بريد.پ 9- مفضل گويد: از حضرت صادق سلام اللَّه عليه پرسيدم رسول خدا چگونه از زنان بيعت گرفت، فرمود: دستور داد ظرفى كه در آن وضوء مى‏گرفتند

 

حاضر كردند و مقدارى آب در آن ريختند و بعد دست خود را در آن فرو بردند، و بعد به زنانى كه براى بيعت آمده بودند فرمود: دست خود را در آن فرو بريد و اين چنين از آنها بيعت گرفت.پ 10- سعدان گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: مى‏دانى رسول خدا چگونه از زنان بيعت گرفت، گفتم خدا و رسول و فرزند رسول داناترند، امام فرمود: رسول خدا زنها را جمع كرد و بعد دستور داد ظرف آوردند و مقدارى آب پاك و تميز در آن ريختند، بعد فرمود: اى زنان بشنويد چه مى‏گويم.

من با شما بيعت مى‏كنم براى اينكه براى خداوند شريك قائل نگرديد دزدى نكنيد و مرتكب زنا نشويد، و فرزندان خود را نكشيد و بهتان و افترا نبنديد، در كارهاى مشروع با شوهران خود مخالفت نكنيد و نافرمانى آنها را ننمائيد.

 

بعد از اين فرمودند: به اين گفته‏ها اقرار كرديد، همه گفتند آرى، در اين هنگام رسول خدا صلّى اللَّه عليه و اله دست خود را از ميان آب برداشتند و فرمودند اينك شما دست‏هاى خود را در آن فرو بريد، آنها هم چنين كردند، دست پاك رسول خدا گرامى‏تر از اين است كه با دست نامحرم تماس پيدا كند.