تعريف اسلام‏

پ‏1- غياث بن ابراهيم گويد: حضرت صادق از پدرانش عليهما السّلام روايت كردند كه امير المؤمنين سلام اللَّه عليه فرمودند: من اسلام را طورى بيان مى‏كنم كه كسى قبل و بعد از من آن را چنان وصف نكرده باشد، اسلام يعنى تسليم، تسليم يعنى تصديق، و تصديق يعنى يقين، و يقين يعنى اداء، و اداء يعنى عمل كردن به آن.

مؤمن دين خود را از خداوند خود گرفته است، و از نزد خود آن را نياورده و با نظريه خودش آن را انتخاب نكرده است، اى مردم از دين خود دست باز نداريد، و به آن چنگ بزنيد و متوجه باشيد كسى شما را از آن دور نكند و منحرفتان نسازد، زيرا گناه در آن بهتر از نيكى در غير آن مى‏باشد گناه در دين آمرزيده مى‏شود ولى حسنه بدون دين مورد پذيرش قرار نمى‏گيرد.پ 2- مجاشعى از امام صادق و او از پدرانش عليهم السّلام روايت مى‏كند كه على عليه السّلام فرمود: اسلام يعنى تسليم و تسليم يعنى يقين و يقين يعنى تصديق و تصديق يعنى اقرار و اقرار هم به معنى اداء و عمل مى‏باشد.پ 3- على بن ابراهيم به سند خود از على عليه السّلام روايت مى‏كند كه فرمود: من اسلام را چنان وصف مى‏كنم كه كسى قبل از من و بعد از من آنچنان آن را وصف نكرده باشد، اسلام بمعنى تسليم است، و تسليم بمعنى يقين است، و يقين يعنى تصديق و تصديق يعنى اقرار و اقرار يعنى اداء و اداء هم يعنى عمل و كار بردن آن.

مؤمن دين خود را از خدايش گرفته، مؤمن را از عملش مى‏توان شناخت، كافر

 

 

با انكار شناخته مى‏شود، اى مردم از دين خود دست بر نداريد، نيكى در دين بهتر از نيكى در غير دين مى‏باشد، گناه در دين مورد آمرزش قرار مى‏گيرد ولى نيكى در غير دين قبول نمى‏شود.