حب رياست

پ‏1- معمر بن خلاد از ابو الحسن عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: دو گرگ درنده هر گاه به گله‏اى كه چوپان ندارد حمله كنند زيان آنها كمتر است از اينكه يك مرد مسلمان حب جاه و مقام داشته باشد و دينش را تباه سازدپ 2- مردى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: از اين رؤسا دورى كنيد، به خداوند سوگند كسانى كه پشت سر اينها راه ميروند هلاك ميشوندپ 3- عبد اللَّه بن مسكان از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: از اين رؤسا دورى كنيد، به خداوند سوگند كسانى كه پشت سر اينها راه ميروند هلاك ميشوندپ 4- ابو حمزه ثمالى گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: از رياست پرهيز كنيد و از

 

رفتن دنبال مردان خوددارى نمائيد،پ گويد: عرض كردم قربانت گردم معنى رياست را فهميدم ولى دنبال كردن مردان كدام است من هر چه بدست آورده‏ام دو سوم آن براى آن است كه دنبال مردان را گرفته‏ام و از ارتباط با مردم بدست آورده‏ام فرمودند مطلب آن طور نيست كه شما درك كرديد مقصود اين است كه يك شخصى را بدون استحقاق رياست دهى و هر چه او گفت شما عمل كنى‏پ 5- امام صادق عليه السّلام فرمودند: ملعون است كسى كه خود را برياست برساند و بدون حق بر مردم حكومت كند، ملعون هستند آنهائى كه قصد آن را داشته باشند و ملعون است كسى كه براى رياست غير مشروع تبليغ كندپ 6- ابو الربيع شامى از امام باقر عليه السّلام روايت ميكند كه فرمودند: واى بر تو اى ابو الربيع دنبال رياست نرويد و خود را گناهكار نكنيد، و بوسيله ما مردم را نخوريد كه خداوند شما را فقير ميكند اى ابو الربيع مطلبى را كه ما نگفته‏ايم بر زبان جارى مكن، و بدان هر چه بر زبان جارى كنى بازخواست خواهى شد، اگر راست بگوئى تو را تصديق ميكنيم، و اگر دروغ بر زبانت جارى شود تكذيب خواهيم كردپ 7- مياح گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمودند: هر كس طالب رياست باشد هلاك ميگرددپ 8- محمد بن مسلم گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم فرمودند: شما خيال ميكنيد ما نيكان شما را از بدان تميز نميدهيم، آرى به خداوند سوگند بدان شما آنهايى هستند كه دوست ميدارند مردم دنبال آنها حركت كنند، او فقط دروغ‏گويان و يا افراد ضعيف را به دنبال خود خواهد كشانيدپ 9- ابن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت مى‏كند كه رسول خدا فرمودند:

نخستين بار كه خداوند معصيت شد از شش علت بود، حب دنيا، حب رياست، حب طعام، حب زنان، حب خواب، و حب استراحت‏پ 10- روايت شده كه هر كس دنبال رياست برود هلاك ميگردد، رياست فقط

 

 

براى اهلش ميباشد و ديگران حق رياست ندارند 11- ثمالى از امام صادق عليه السّلام روايت ميكند كه فرمود: از رياست دورى كنيد و پرهيز نمائيد از اينكه مردم را دنبال خود راه بياندازيد، تا آخر حديث كه گذشت‏پ 12- سفيان بن خالد گويد: امام صادق عليه السّلام فرمودند: از رياست دورى نما، هر كس دنبال رياست برود هلاك ميگردد عرض كردم قربانت گردم پس بنا بر اين ما همه هلاك خواهيم شد همه ما دوست ميدارند كه نام نيك داشته باشند، و مردم دور او جمع شوند، و از او مسائل خود را سؤال كنند، امام فرمودند: مطلب آن طور نيست كه شما دريافتى، مقصود آن است يك نفر را بدون دليل رياست دهيد و هر چه او گفت عمل نمائيد و مردم را بطرف او دعوت كنيدپ 13- معمر بن خلاد گويد ابو الحسن عليه السّلام فرمودند اگر دو گرگ درنده به گله‏اى كه چوپان ندارد حمله كنند، ضررش كمتر است از حب رياست براى دين مسلمان ولى صفوان رياست را دوست نميدارد