حقوق مؤمن

پ‏1. جابر بن يزيد گويد: مؤمن در بيست مورد مشمول عنايات خداوند است و خدا در آن موارد به او مساعدت مى‏كند، نخست آنكه او را گرفتار فتنه نمى‏كند و او را به حال خود وانمى‏گذارد، او را برهنه و گرسنه نمى‏كند، و مورد شماتت دشمنان قرار نمى‏دهد، و اسرار او را فاش نمى‏سازد.

خداوند مؤمن را عزيز مى‏دارد و او را خار نمى‏گرداند، او را در آب غرق نمى‏كند و در آتش نمى‏سوزاند، ديوارى بر او فرو نمى‏ريزد و خود از بالا پرت نمى‏گردد، خداوند او را از فريب فريب دهندگان حفظ مى‏كند و از گزند جباران نگه مى‏دارد، و خداوند او را در دنيا و آخرت با ما محشور مى‏نمايد.

خداوند او را به بيمارى و نقاهتى گرفتار نمى‏كند كه موجب سرزنش و حقارت او در جامعه باشد، و او را از مرض پيسى و جذام حفظ مى‏كند، و با گناه كبيره از دنيا نمى‏رود و خداوند توبه را از ياد او نمى‏برد.

خداوند مؤمن را از علم و معرفت خود محروم نمى‏سازد و او را با برهان و دلائل خود نيرو مى‏دهد، خداوند باطل را در دل او جاى نمى‏دهد، و او را در روز قيامت در حالى به محشر مى‏آورد كه نورش مقابل او را روشن مى‏گرداند.

خداوند در هر كار نيكى به او توفيق مى‏دهد، خداوند دشمن را بر او مسلّط

 

نمى‏كند تا او را خار بدارد، خداوند سرانجام كار او را در آسايش و راحتى قرار مى‏دهد، و با ما در مقام قرب پروردگار جاى دارد خداوند اين شرايط را براى او انجام مى‏دهد.پ 2- مفضل روايت مى‏كند كه حضرت صادق عليه السّلام فرمود: خداوند براى مؤمن ضمانت كرده كه اگر او به ربوبيت خداوند و نبوت محمد صلّى اللَّه عليه و اله و امامت على عليه السّلام اقرار كند و واجبات را انجام دهد او را در مقام قرب خود قرار بدهد.

 

راوى گويد: عرض كردم اين كرامت و بخششى است كه هيچ شباهتى به كرامت آدميان ندارد، بعد از اين امام صادق سلام اللَّه عليه فرمود: كار نيك را اگر اندك باشد انجام دهيد تا به نعمت‏هاى زياد برسيد.